Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är QP Games AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, försälja, licensiera eller på annat sätt överlåta rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade produkter och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, och i övrigt även idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 800 000 kronor och högst 15 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 190 000 000 och högst 760 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med höst tio (10) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 8 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämman.

1.                          Val av ordförande vid stämman.

2.                          Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                          Godkännande av dagordning.

4.                          Val av protokolljusterare.

5.                          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.

7.                          Beslut om:

a)                          Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b)                         Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)                          Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.                          Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.

9.                          Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

10.                       Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleant(er).

11.                       Fastställande av principer för utseende av valberedning och i förekommande fall ersättningskommitté.

12.                       Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder, utan begräsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 10 Deltagande på stämma

För att få delta i stämma skall ägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget för klockan 15:00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och heller inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktiebok eller i förteckning enligt 4 kap 39 § i aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emissionen. Antagen på årsstämma den 8 juni 2021.