Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

Bolaget tillämpar i första hand aktiebolagslagen (2005:551) och de regler och rekommendationer som följer av noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME. Dessutom följer Bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning, se vidare i avsnittet ”Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver inte tilläm­pas av bolag vars aktier inte är upptagna för handel på en reglerad marknad i Sverige. NGM Nordic SME utgör inte en reglerad marknad och Koden behöver således inte tillämpas av Bolaget. Bolaget har för närvarande heller inte för avsikt att tillämpa Koden.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyck­elfrågor såsom; fastställande av resultat- och ba­lansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fast­ställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bola­get för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att an­mäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieä­garen innehar i Bolaget.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Där­utöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsord­ning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbets­uppgifter. Styrelsens arbetsordning, liksom instruktion till Bo­lagets verkställande direktör, ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter en i arbetsordningen fastställd dagordning.

Vanligtvis utses styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör är Christoffer Fröberg. Verkställan­de direktören är underordnad styrelsen och har som huvudsaklig arbetsuppgift att sköta den löpande förvaltning i Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar från tid till annan. Presentation av verk­ställande direktören återfinns i avsnittet ”Styrelse, le­dande befattningshavare och revisor” ovan.

Revisions- och ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott framgår av aktiebolagslagen och Koden och behöver inte tillämpas av bolag vars aktier inte är föremål för han­del på reglerad marknad.  Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksam­hetens omfattning och Bolagets storlek inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseen­de revisions- och ersättningsfrågor i dagsläget. Revisions- och ersättningsfrågor behandlas istället av styrelsen i sin helhet.

Informationspolicy

Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bolaget om de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat bo­lag rörande exempelvis insiderinformation. I samband med detta har Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av sprid­ningen av information.

Intern kontroll

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för in­ternrevision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. I Bo­laget ansvarar vidare verkställande direktören för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker.

Revisorer

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande di­rektörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räken­skapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Vid årsstämman 2021 valdes Convensia Revision AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Stefan Persson som huvudansvarig revisor.