Beslutar om företrädesemission om cirka 10,5 MSEK till fortsatt e-sportsatsning

Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB (”Bolaget”) beslutade den 9 november 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 25 maj 2018, om en företrädesemission av högst 5 271 348 aktier. Vid full teckning ger emissionen Red Reserve ett tillskott på cirka 10,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är till cirka 60 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. För att säkerställa finansieringen och för att kunna genomföra ytterligare spelarförvärv innan företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett kortsiktigt lån om 2,5 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 20 november – 5 december 2018.
* Teckningskurs: Två (2) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
* Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 november 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018.
* Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av december.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 271 348 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 8 785 580 aktier.
* Red Reserves Entertainments värdering: Cirka 17,5 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

* Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 10,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,44 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Motiv
Red Reserve Entertainment AB genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 10,5 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen genomförs för att stärka upp det befintliga kapitalet och för att bredda dotterbolaget Red Reserves organisation, på såväl spelarsidan som marknadssidan, men även för att marknadsföra Red Reserves varumärke med målsättning att etablera Red Reserve bland de främsta inom de internationella e-sportorganisationerna.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK och garantiåtaganden om 4,4 MSEK. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 6,3 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 0,44 MSEK. 

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB.