Bokslutskommuniké 2019 – uppdaterad korrigering

I tidigare version av bokslutskommunikén var det fel datum på MAR-etiketten. Det är nu korrigerat i denna version även i brödtext.

Fjärde kvartalet 2019
•    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 798 tkr (2 614 tkr). 
•    RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –606 tkr (–2 195 tkr). 
•    RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –838 (–4 487) Tkr. 
•    RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,02 (–0,51) kronor. 

Januari – december 2019
•    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 2 054 (5 853) Tkr. 
•    RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –6 904 (–7 799) Tkr. 
•    RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 15 054 (–11 178) Tkr. 
•    RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,53 (–1,45) kronor. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
•    Bolaget genomförde en riktad emission om 4 700 000 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 1,2 Mkr.
•    Moderbolaget bytte namn till Ngage Group AB.
•    Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av Toto IT ApS.
•    Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av AMGO iGaming AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om 33 333 333 aktier.
•    Bolagets aktie flyttas till Spotlights observationslista.
•    Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå en ny noteringsprövning på grund av förvärvet av Toto IT. 
•    Bolaget genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.

VD-kommentar

Mycket spännande händer i koncernen just nu och framför allt välkomnar vi vårt nya dotterbolag
– danska Toto IT, som vi ser många intressanta synergier med. Bolaget bedriver utveckling inom
online casino och sportsbook, med ett 20-tal anställda utvecklare. De är bland annat specialiserade
inom gamification, som vi inom vårt andra dotterbolag MillionMind arbetat med sedan 2008.

Ett av de områden där vi redan ser goda möjligheter till synergier är möjligheten att öka lojaliteten
hos befintliga sportsbook-kunder genom att erbjuda roliga tävlingar i form av sportquizer av olika
slag. MillionMind har sedan tidigare god erfarenhet av just detta från kampanjer med olika spelbolag.

Under den gångna perioden har vårt dotterbolag MillionMind fokuserat på att utöka antalet
licenskunder med månadsabonnemang i sin nya quizplattform. Den nya affärsmodellen med tre olika
nivåer på licens har visat sig fungera mycket bra i kombination med startpaketet – där man köper en
tremånaders-licens för att hinna testa verktyget ordentligt och verkligen upptäcka fördelarna – och
sedan kan förlänga licensen per månad utan någon lång bindningstid. I upplägget ingår även en
onboarding där kunden får hjälp att komma igång på bästa sätt.

Upplägget har resulterat i att bolaget på relativt kort tid gått från 2 till 16 månadslicenskunder –
bland dessa finns många stora välkända varumärken som till exempel Bonnierförlagen Lära,
Vattenfall, Bokus, Akademibokhandeln och Kronans Apotek. Nya kunder har också tillkommit från
våra nordiska grannländer, bland annat Norges största energibolag Norges Energi och det finländska
hudvårdsbolaget Dermoshop.

MillionMinds nya quizplattform, som lanserats fullskaligt under perioden, har fått ett fantastiskt bra
mottagande av såväl nya som gamla kunder, och känslan inom bolaget är att de uppgraderingar som
så länge behövts, och efterfrågats av kunderna, nu äntligen finns på plats. De stora skillnaderna är att
systemet är anpassat och optimerat för mobila enheter och responsivt – det vill säga automatiskt
anpassar sig till olika skärmar. Den nya plattformen är även ännu mer intuitiv och användarvänlig,
och det är nu mycket lätt för kunderna att sätta sig in i det och förstå hur man bygger quizerna. Detta
spar mycket tid för både bolaget självt och dess kunder och möjliggör en uppskalning av
verksamheten på ett helt nytt sätt. Skillnaden i produkt märks också tydligt på säljsidan – det är nu
ett enklare val för kunderna att välja MillionMind eftersom bolaget ligger i framkant både tekniskt
och kunskapsmässigt.

MillionMind planerar nu att fortsätta detta arbete i en mer intensiv takt genom att utöka säljstyrkan
samt fortsätta expansionen till våra grannländer. 

Arbetet med samgående med AMGO iGaming, som vi tidigare kommunicerat att vi tecknat ett icke bindande LOI med, fortsätter i samma riktning och med samma ambition. Det är en relativt stor och komplicerad affär som tar tid, men intresset från båda parter kvarstår och vi räknar med att återkomma med mer information så snart vi kommit vidare. 

Finansiell information

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för perioden oktober till december uppgick till 798 (2 614) Tkr, minskningen beror helt på avvecklingen av Red Reserve AB. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –606 (–2 195) Tkr, förbättringen helt hänförd till avvecklingen av Red Reserve AB. Resultat efter skatt uppgick till –838 (–4 487) Tkr.

 
Nettoomsättning och resultat januari–december 2019
Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 2 054 (5 853) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –6 904 (–7 799) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –15 054 (–11 178) Tkr. 

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick vid per 31 december till 226 (123) Tkr, Eget kapital uppgick, i koncernen, till –694 (5 787) Tkr och soliditeten per den sista december 2019 var negativ (46) procent. I januari och februari genomfördes 2 riktade emissioner om totalt 12,5 Mkr, och som återställde koncernens egna kapital. 

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 504 (291) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –8 803 (–800) Tkr, den ökade förlusten är helt hänförlig till avvecklingen av Red Reserve AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (6 000) Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 2 (24) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 6 135 (12 423) Tkr och soliditeten uppgick till 66 (79) procent. 

Antalet aktier 
Antalet aktier uppgår den 30 december 2019 till 47 951 887stycken. 

Medarbetare
Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till fem (5) stycken. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 24 april 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om 33 333 333 aktier.
  • Bolagets aktie flyttas till Spotlights observationslista på grund av förvärvet av Toto IT.
  • Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå en ny noteringsprövning på grund av förvärvet av Toto IT. 
  • Bolagets genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.

Kommande rapporteringstillfällen

Årsredovisningen 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida – vecka 14 2020
Årsstämma 2020 – 24 april 2020
Delårsrapport januari–mars 2020 – 22 maj 2020
Delårsrapport april–juni 2020 – 28 augusti 2020
Delårsrapport juli–september 2020 – 20 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 – 19 februari 2021  

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Stockholm 28 februari 2020

Olav Törnblom, vd