Bokslutskommuniké 2020

 • av

Fjärde kvartalet 2020

 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 840 tkr (798 tkr).
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –880 tkr (–606 tkr).
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 079 (–838) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,01 (–0,02) kronor.

Januari – december 2020

 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 2 833 (2054) Tkr.
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –2 200 (–6 904) Tkr.
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 3 170 (–15 054) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,04 (–053) kronor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Toto IT ltd såldes till samarbetspartners EveryMatrix

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärvet av Amgo bolagen genomförs så snart de Maltesiska myndigheterna godkänt ägarbytet.
 • Godkännandet, vilket bedöms vara en formalitet är en förutsättning för ny notering.

VD-kommentar

Pandemin som till stora delar präglade 2020 och troligen kommer göra detsamma 2021 har påskyndat både utvecklingen och omställningen till digitala tjänster inom det flesta områden. Vi är övertygade att detta kommer gynna vår verksamhet både i MillionMind och i det ny förvärvade Amgo Igaming.

I tider av ökat distansarbete blir en fungerande digital kommunikation livsviktig för såväl extern som intern kommunikation.

2020 blev året då vi fick ändra vår livsstil på ett sällan skådat sätt. Företag fick ställa om och hemmakontoret blev det nya normala. Det ställer stora krav på HR-arbetet och sälj-arbetet inom företagen. En av de stora utmaningarna är hur man får det sociala att fungera när man inte ses IRL?

Hemarbetet har inte bara varit till ondo, många har upptäckt fördelar med att jobba på distans. Vi upplever att effektiviteten har ökat då andra distraktioner försvunnit. Restiderna har minskat och affärsresorna har ställts in för att i stället arrangeras via digitala möten och events. Även om pandemins effekter kommer att avta så vittnar många om att vi kommer att fortsätta att jobba hemifrån, i alla fall delvis.

Trenden vi ser är ökade behov av digitala lösningar inom kommunikation och marknadsföring och särskilt innehåll inom underhållningsindustrin. Vi har sett att många stora men även mindre techbolag inom kommunikation och underhållning fått ett uppsving 2020. Ett exempel vårt eget dotterbolag, MillionMind, som under 2020 ökade sin försäljning med 40% trots negativ påverkan av COVID-19.

Vi är övertygade om att denna utveckling kommer att fortgå framöver och det är stora utmaningar men samtidigt möjligheter vi ställs inför. Hur skapar man engagemang på möten och events online? Hur får man teamet att hålla ihop när alla jobbar hemifrån? Hur sticker man ut ur det digitala bruset? Allt detta är frågor som flertalet av våra kunder vittnar om att de lyckats med genom att satsa på roliga gamification-lösningar som MillionMind har tillhandahållit.

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för perioden oktober till december uppgick till 840 (798) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –880 (–606) Tkr, resultatet har belastats av engångskostnader avseende nedläggningen av Red Reserve AB om 200 Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –1 079 (–838) Tkr. Toto It Ltd avyttrades till samarbetspartnern EveryMatrix då bolaget inte passade in i bolagets framtida strategi. En kontant ersättning om 1,2 Mkr erhölls vid tillträdet och 6,8 Mkr bokats upp som fordran på säljaren.

Nettoomsättning och resultat januari – december 2020
Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 2 833 (2 054) Tkr en ökning med 38 procent. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –2 200 (–6 904) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –3 170 (–15 054) Tkr.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick vid per 31 december till 194 (226) Tkr, Eget kapital uppgick, i koncernen, till 6 524 (–694) Tkr och soliditeten per den sista december 2020 uppgick till 55 (neg) procent.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 335 (572) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –2 719 (–13 065 Tkr, den minskade förlusten är helt hänförlig till Red Reserve AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 ( 0) Tkr. Moderbolaget har lämnat ett koncernbidrag till dotterbolaget MillionMind om 1 500 Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 63 (164) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 10 731 (3 039) Tkr och soliditeten uppgick till 71 (50) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 december 2020 till 91 104 820.

Medarbetare
Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 5 (5) stycken.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 29 april 2020 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
För att slutföra förvärven av Amgo bolagen behövs godkännande från den maltesiska spelmyndigheten, p.g.a. visa administrativa hos säljarna har processen dragit ut på tiden, ett godkännande förväntas inom kort. Att affären är helt genomförd är en förutsättning för att lista bolagets aktier på ny marknadsplats.

Kommande rapporteringstillfällen

Årsredovisningen 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Årsstämma 2021
Delårsrapport januari-mars 2021
Delårsrapport april-juni 2021
Delårsrapport juli-september 2021
Bokslutskommuniké 2021
Vecka 15 2021
29 april 2021
20 maj 2021
26 augusti 2021
11 november 2021
17 februari 2022

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Stockholm 22 februari 2021

Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Olav Törnblom, VD

Mobil 070 219 04 06

olav@millionmind.com

Ladda ner hela rapporten i PDF för att se balans- och resultaträkning.