Bokslutskommuniké Januari-December 2015

Fjärde kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 546 (434) Tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, förbättrades till -270 (-584) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -570 (-761) Tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,46) kr.

Januari – december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 331 (1 658) Tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 339 (-2 474) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -593 (-3 182) Tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-2,04) kr.

VD-kommentar:

2015 har för koncernen varit lite av ett förändringens år. Vi har i tidigare rapporter under året gett kortfattade beskrivningar om verksamhetens inriktning och förändringsprocess samt de marknadsbearbetningar vi har genomfört. Omsättningen första halvåret 2015 påverkades av detta förändringsarbete och det är först nu i kvartal fyra som vi ser en klar förbättring av omsättningstakten och en stor ökning av efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Vi kan konstatera att under året har vi förändrat vår kommunikationsstrategi till att enbart använda oss av riktad marknadsföring i huvudsak mot Sveriges 300 största annonsörer. Utfallet är att vi har nått personliga möten i

65 % av de marknadsåtgärder vi har gjort i vår kärnmålgrupp. Det fantastiska höga utfallet gör att vi kommer att fortsätta med riktad marknadsföring i samma utsträckning även under 2016.

Under kvartal fyra har vi glädjande nog inlett samarbete med 15 nya uppdragsgivare vilket är ett historiskt högt antal över en 3-månaders period för koncernen och ett direkt resultat av den riktade marknadsföringen. Vi fortsätter med vår framgångsrika ny-kundsbearbetning och har ett väldigt stort upparbetat kontaktnät. Vi märker tydligt att kommunikation via frågesport är modernt och lyckosamt. Frågesport och gamification genererar högt underhållningsvärde, stort engagemang, lojala besökare/betraktare/användare och är direkt eller indirekt resultatdrivande både enskilt eller i kombination med övriga medieslag. Detta i kombination med vår unika plattform – vårt Quiz Manager-verktyg – samt vår erfarenhet och kompetens inom området gör oss intressanta på marknaden. Jag kommer att ha all anledning att kontinuerligt återkomma om våra nya och spännande uppdrag.

Glädjande nog kan vi också konstatera att samtliga våra licensuppdrag har valt att förnya samarbetet med oss i utvecklade former under perioden. Det är klart att vi är stolta över att Aftonbladets sportredaktion har använt oss till att kommunicera quiz kring SHL och Champions League bland annat, att Dagens Nyheters kulturredaktion har haft en litteratur-quiz för sina läsare, att ICA använde vår quiz-plattform inför midsommarhelgen som är en av deras enskilt största försäljningshelger och att Fortum kommunicerar budskap kring öppen fjärrvärme via denna kommunikationsmetod.

Vidare har vi utvärderat hela vår plattform och beslutat på vilket sätt vi ska utveckla den. Redan nu vet vi att vi har en plattform som är unik med sju olika frågetyper och variationsmöjligheter som ökar underhållningsvärdet och engagemanget. Verktygets användarvänlighet och möjligheten att anpassa det efter respektive företags särskilda behov, syften och affärsnytta är exempel på ständigt återkommande positiv feedback. Statistikprogrammet som ger detaljerad möjlighet till utvärdering av kommunikationen som görs är också en viktig faktor. Vi vill dock bli ännu bättre och kunna erbjuda våra produkter och tjänster till fler användningsområden vilket vi nu har analyserat och ska starta i olika utvecklingsfaser under 2016.

Vår plug-in tjänst i WordPress – Easy Quiz Player – kommer att marknadsföras betydligt hårdare och mer frekvent under nästa år. 2015 har varit året där vi lanserade och testade vår tjänst för att kunna göra utvärderingar om hur vi bästa ska marknadsföra oss mot den globala marknaden och vi har fått en tydlig bild om vårt tillvägagångssätt. I perioden har det varit ungefär 500 som har öppnat konton i Easy Quiz Player och dessa är jämnt spridda över alla kontinenter.

Till dig som aktieägare vill jag också rikta ett stort tack att du fortfarande tror på oss som företag och på vår verksamhet. Jag vet att många av våra ägare har varit med oss länge och har intresse i vår utveckling. Många har också historiskt flera gånger kunnat läsa om löften som inte infriats från vår del och att förtroendet då sviktar har jag all respekt för. När jag tillträdde för ett och ett halvt år sedan lovade jag att vi inte skulle gå ut och kommunicera saker som berör verksamheten som vi inte kunde stå för. Det löftet har jag infriat men jag vet att många av er tycker att det saknas information och vi kommer också att kontinuerligt informera de framsteg som påverkar verksamheten. Jag önskar i skrivande stund att jag kunde informera mer om våra 15 nya uppdragsgivare som vi tecknat samarbetsavtal med under sista kvartalet men av sekretess blir jag tvungen att avvakta, men det kommer allteftersom det kan offentliggöras. På mitt bord finns också ett stort upparbetat kontaktnät som vi aktivt bearbetar för att hitta nya, spännande samarbeten.

Medieinvesteringarna i Sverige ökar konstant år från år. Annonsörer investerar stora resurser att finna nya vägar att kommunicera och synas i mediebruset. Vår kommunikationsmetod gamification – på svenska spelifiering, kan sammanfattas som processen att använda speltänkande och spelmekanik för att engagera användare och lösa problem inom områden som inte är definierade som spel. Alltfler är intresserade av just det, vi märker det dagligen och tillsammans men den IT-plattform vi har utvecklat och även fortsättningsvis kommer att utveckla så har vi alla möjligheter att infria de förhoppningar som finns på oss som företag.

Min bedömning är att vi under 2016 kommer att öka intäkterna kraftigt vilket i sådana fall skulle bidra både till ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde.