Bokslutskommuniké Januari-December 2021

  • av

Januari-December 2021

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 39 039 (2 833) Tkr.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA) uppgick till –16 536 (–2 200) Tkr.

RESULTAT EFTER SKATT uppgick till –28 746 (–3 170) Tkr.

RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,14 (–0,04) kronor.

Q4 Oktober-December 2021

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 18 674 (840) Tkr.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR för perioden uppgick till –7 911 (–879) Tkr.

RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –11 179 (–593) Tkr.

RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,05 (–0,01) kronor.

VD-kommentar
Vi har fortsatt vårt arbete med att få QP Games noterat igen. Något som har tagit längre tid och mer arbete än tidigare beräknat, på grund av en utökad genomlysning av de förvärvade bolagen. Att åtgärda och säkerställa att rätt dokumentation och licenser för olika utländska marknader finns på plats har tagit en betydande tid, men nu är vi igenom och jag ser fram mot en snar åternotering av bolaget. Den riktade emissionen är stängd och kapitalmässigt ser vi ut att landa i det övre spannet. Dock har processen tagit drygt sex månader längre än sist beräknat, vilket naturligtvis haft effekt på verksamheten då fokus från ledningens sida varit på noteringen. Vår bedömning är dock fortsatt att bolaget skall nå årets budget med viss förskjutning tidsmässigt och att bolaget kommer hålla takten i den expansionsstrategi styrelsen beslutat om.

Vi har sedan den riktade emissionen kommunicerades noterat ett starkt ökat intresse för bolaget från bolag verksamma inom olika delar av värdekedjan, både andra operatörer och leverantörer. Detta ger oss ett flertal mycket intressanta spår att följa upp som passar väl in i vår strategi om territoriell samt värdekedje-baserad tillväxt genom förvärv. Högst prioritet har vi på att hitta en trafikgenererare för att på ett kostnadseffektivt sätt öka trafiken till bolagets olika varumärken då det är den mest centrala kapabiliteten som idag saknas. 

MillionMinds verksamhet har under året fortsatt att utvecklas, vilket ledde till MillionMinds bästa år någonsin försäljningsmässigt. Vi har förstärkt organisationen med senior säljkompetens som redan fått genomslag i ökat antal offerter, men också i antal affärsavslut. Med förstärkningen kommer även kännedom om nya möjliga marknader där MillionMind kan utvecklas. Bolagets quizplattform fortsätter att utvecklas med nya spännande funktioner, som lanseras löpande. MillionMind ser dessutom över olika alternativa affärsmodeller där man på andra sätt kan ersättas för det värde man faktiskt skapar åt sina kunder. 

Amgo Igaming har under året utvecklats enligt plan, med ett undantag. I juli infördes en spelskatt i Tyskland som påverkade den största av bolagets white label verksamheter negativt. Amgo Igaming har ansökt om tysk spellicens vilket var ett krav för att verksamheten skulle kunna fortgå och även reserverat enligt gällande lagstiftning, därav den kraftiga resultatpåverkan vi ser. Från och med oktober är den negativa påverkan åtgärdad. Vi har lagt ner mycket kraft på att städa upp de administrativa brister som vi konstaterade under vår Due Diligence, vilket ger oss en betydligt bättre position att växa från. Vi har startat en två nya verksamheter på Curacao, en med en stark marknadsföringspartner och en kryptoorienterad satsning. Vi har dessutom förstärkt vår organisation både i Danmark och i Costa Rica för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna operera de separata kasinoverksamheterna utan onödig over head. I vårt fokus på lönsamhet har vi avslutat ett par mindre samarbeten inom vår white label verksamhet, då lönsamheten var otillfredsställande. 

Allt sammantaget ser jag med tillförsikt på 2022 och den förvärvsdrivna expansionsresa QP Games har startat. Med noteringen har vi ett starkt fundament att stå på och vi har gjort de förberedelser som är enklare när man är liten för att på ett bra sätt kunna inkorporera de nya verksamheterna som kommer kommuniceras löpande vartefter de blir klara. 

Finansiell information 

Januari – december 2021
De totala intäkterna uppgick till 42 079 (2 833) Tkr. 
Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –16 536 (–2 200) Tkr.
Avskrivningarna uppgick till 12 210 (995) Tkr och avser i huvudsak avskrivningar på koncernmässiga övervärden avseende förvärvet av Amgo bolagen.
Rörelseresultatet uppgick till –28 746 (–3 195) Tkr.
Resultatet efter skatt uppgick till –20 737 (–2 577) Tkr. 

Q4 Oktober-December 2021
Intäkterna uppgick till 18 674 (840) Tkr. 
Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –7 911 (–879) Tkr. 
Rörelseresultatet uppgick till –9 321 (–644) Tkr.
Resultatet efter skatt uppgick till –11 179 (–593) Tkr.

Nyemission
Under juli månad genomförde Bolaget en riktad nyemission till en mindre grupp investerare om 10,0 Mkr. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 77 005 000. Emissionskursen var 0,13 SEK. Den försenade noteringsprocessen gjorde det nödvändigt för bolaget att erhålla ett kapitaltillskott för att kunna hantera bolagets skulder. 

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2021 till 16 355 (194) Tkr.
Koncernens egna kapital uppgick till 31 948 (6 547) Tkr och soliditeten uppgick till 30 (55) procent.
Det operativa kassaflödet uppgick till –2 323 (–3 642) Tkr.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 276 (335) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –1 210 (–1 270) Tkr.
Resultat efter skatt uppgick till –4 804 (–2 719) Tkr.
Koncernbidrag har lämnat om 3 000 (1 500) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 december 2021 till 28 772 (10 731) Tkr och soliditeten uppgick till 40 (71) procent.

Antalet aktier 
Antalet aktier uppgår per den 31 december 2021 till 270 379 939 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelsen beslutar om en riktad nyemission på 0,20 SEK per aktie om 15-25 Mkr. Den finansiella oro som uppstått efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina har försvårat kapitalanskaffningen men detta till trots har bolaget stängt nyemissionen i början av april med ett gott resultat. Detaljer kvarstår i administrationen av emissionen.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari-mars 2022 13 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022 19 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022 18 november 2022

Stockholm 7 april 2022


Christoffer Fröberg, VD

För fullständiga räkenskaper hänvisas till bilagt dokument.