CEAB beslutar om företrädesemission

CEAB förbereder internationell expansion och nya verksamhetsområden

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 31 augusti 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2017, att genom nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 2 259 040 kronor genom emission av högst 2 259 040 nya aktier. Emissionskursen är 2 kronor per aktie och vid full teckning tillförs bolaget 4 518 080 kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden kommer att användas för förstärkning av organisationen för en snabbare expansion och nya verksamhetsområden.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 aktie för varje (1) innehavda aktier på avstämningsdagen den 8 september 2017. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.

Teckningskurs är 2 kr per aktie.

Teckningstid mellan 12 september – 26 september 2017.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 6 september 2017.

.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 7 september 2017.

Handel i teckningsrätter mellan 12 september och 22 september 2017.

Handel i BTA (betald tecknad aktie) från den 12 september 2017 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.