CEAB-koncernen publicerar årsredovisning för 2016

Till den idag offentliggjorda årsredovisningen för CEAB-koncernen har revisionsberättelse lämnats som avviker från standardformuleringen:

”Bolaget har ett innehav i dotterbolaget Million Mind Sweden Technology AB, 446741-1128, detta innehav är upptaget till 7 500 000 kronor. Då del av verksamheten under året övergått till moderbolaget kan jag inte med säkerhet bedöma värdet på innehavet, med anledning av detta kan jag varken till-eller avstyrka posten andelar i dotterföretag”

I samråd med bolagets revisor har CEAB som en konsekvens av att delar av dotterbolaget Million Mind Sweden Technology ABs verksamhet har flyttats till moderbolaget, skrivit ned värdet på aktierna i Million Mind med 5 000 Tkr. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernen, vilket har redovisats genom ett separat pressmeddelande den 1 juni 2017.

I revisionsberättelsen finns också en anmärkning:

”Bolaget inte rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt. Försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.”

I revisionsberättelsen uppmärksammas också att om bolagets resultatutveckling följer tidigare års mönster kan det behövas nyemission eller annat tillskott från ägarna för att säkerställa den fortsatta driften för resten av 2017.

Klas Åström – Styrelseordförande
+46 709 733 744
klas.astrom@imagesystems.se

e

Tomas Järnstål – VD
+46 736 89 99 15
tomas@comentab.se