Community Entertainment förbereder förstärkning av organisationen samt utveckling av befintlig plattform

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 22 maj 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2015, att genom nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företräde för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 1 998 720 kronor genom emission av högst 333 120 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr. Emissionslikviden kommer att användas för förstärkning av organisationen för en snabbare expansion eftersom det i samband med en ökad kundportfölj kräver bibehållen hög kompetens inom innehållsmarknadsföring och teknisk utveckling. Vidare kommer fler användningsområden utvecklas i den befintliga plattformen för att tillgodose större uppdragsgivares olika behov och uppfylla de affärsmöjligheter som öppnas upp allt eftersom kundportföljen ökar.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 2016  för varje fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 7 juni 2016.

Teckningskurs är 6 kr per unit.

Teckningstid mellan 10 juni – 23 juni 2016.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 2 juni 2016.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 3 juni 2016.

Handel i uniträtter mellan 10 juni och 21 juni 2016.

Handel i BTU (betald tecknad unit) från den 10 juni 2016 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.

www.comentab.se
För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Järnstål, VD
+46 736 89 99 15