Företrädesemissionen i Red Reserve Entertainment AB tecknades till cirka 7,1 MSEK inklusive ingångna teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 68 procent. Med företrädesrätt tecknades 3 405 560 aktier vilket motsvarar cirka 65 procent samt utan företrädesrätt tecknades 166 572 aktier vilket motsvarar cirka 3 procent. Kvittningar kommer att genomföras om totalt 1 870 980 kronor. Bolaget tillförs således, efter kvittningar, cirka 5,3 MSEK före garantiersättningar och emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 12 357 712 kronor fördelat på 12 357 712 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2019.

Tilldelning
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 12 december 2018.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.