Valberedningens förslag till beslut vid Ngage Group ABs årsstämma den 28:e maj 2020

Valberedningens ledamöter:

Pierre Sahlstrand – Ordförande       (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Mads Jörgensen                               (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Klas Åström                                      (Representerar större ägare och är ordförande i bolagets styrelse)

Redogörelse av valberedningens arbete

Valberedningen föreslår att bolagets nuvarande verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämman               Klas Åström

Antal styrelseledamöter                     4 ledamöter, inga suppleanter

Styrelsens ledamöter                         Klas Åström, omval
                                                           Joel Almstedt, omval
                                                           Alice Orbelin, omval                    
                                                           Robert Cederlund, omval

Styrelsens ordförande                        Klas Åström

Arvode till styrelsens ledamöter         100 000 kr, (föregående år 50 000 kr).

Arvode till styrelsens ordförande        300 000 kr, (föregående år 100 000 kr).

Övrigt                                                  Ledamöter föreslås även rätt till ersättning för nedlagd tid avseende                                                                     arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2021 med upp till                                                                       totalt 1 000 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå från                                                                                                 styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning                                                                                             av arvode.

Revisor                                               Revisor Stefan Persson Convensia

Arvodering av revisor                         Enligt godkänd räkning