Halvårsrapport 2015

Första halvåret 2015  

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 474 (-1 619) Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 749 (-1 974) Tkr.
· Resultat per aktie uppgick till 0,50 (-1,80) kr.

Andra kvartalet 2015

· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 141 (330) Tkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -872 (-904) Tkr.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget sålde sitt totala aktieinnehav på 1 000 aktier i det digitala läromedelsföretaget Edimia Education AB. Det totala försäljningspriset uppgick till 2 700 Tkr och reavinsten till knappt 2 600 Tkr vilket redovisas under finansnetto.


VD-kommentar:

Vår strategiska förändring av försäljnings- och marknadsarbetet som vi redovisade i kvartalsredogörelsen för Q1 fortsätter. Det är ett förändringsarbete som kommer att ta tid men vi är oerhört nöjda hittills med den respons vi erhåller från marknaden. Vi riktar vår marknadskommunikation till större företag inom näringslivet eftersom vi har märkt att vi kan attrahera dessa inom fler affärsområden genom vår kommunikationsmetod.

Vårt arbete är långsiktigt och vi erbjuder inte bara kommunikation via vår plattform utan även vår unika kompetens inom gamification och quiz-content. Vi använder oss av direktanpassad marknadsföring mot företag vilket under årets första sex månader har givit oss över 50 % i besöksfrekvens vilket är överlägset högst i koncernens historia och väldigt bra i alla andra jämförelser.

Vi har bland annat gjort en testlansering med ICA inför midsommar som är en av deras största försäljningshelger. Eniro har använt oss till att utbilda sin säljavdelning och vi håller på som bäst att testa tekniken i ett samarbete med Aftonbladet och deras Svenska Hjältar-projekt. Faller testet väl ut kommer vår plattform finnas tillgänglig för samtliga elever i högstadiet när de via läroplanen under fyra lektionstimmar ska lära sig om näthat, mod, civilkurage och mobbning. Även Stockholms Universitet har använt vår metod i ett årligen återkommande projekt där 5:e klassare får ställa frågor till universitetets professorer.

Vi har under första halvåret också startat en utvärdering av vår produktutveckling. Vi har under flera år haft samarbete med utvecklare i Thailand och på sättet som vi utvecklat vår plattform hittills så är vi mycket nöjda. Vi vill dock öka utvecklingshastigheten eftersom vi ständigt möts av förfrågningar från marknaden av anpassningar som kan utöka vårt produktutbud vilket vi tror kan göras på flera olika sätt. Vi räknar med att det arbetet kommer att slutföras under hösten detta år.

Vår försäljning av det aktieinnehav vi hade i Edimia Education som vi redovisar har gett oss ett kapitaltillskott som vi kan satsa inom just produktutveckling.

Vårt arbete med att kunna erbjuda vår kommunikationsplattform samt vår kompetens som IT-konsult kommer att fortsätta och vi diskuterar redan med fler större företag om liknande projekt som jag redovisat här. Vår plan är att det arbetet ska generera betydligt större intäkter på sikt för MillionMind.

Så ha tålamod. Vi är på rätt väg även om det inte syns intäktsmässigt. Än.

Tomas Järnstål


Nettoomsättning och resultat januari – juni 2015

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 474 (-1 619) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till 749 (-1 974) Tkr.


Investeringar och Finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 523 (249) Tkr. Eget kapital uppgick till 3 810 (4 267) Tkr och soliditeten uppgick per den sista juni 2014 till 88 (78) procent.


Antal aktier

Antalet aktier uppgår till 1 665 600 aktier.


Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 0 (0) Tkr och resultatet efter skatt uppgick till 1 567 (-994) Tkr.


Årsstämma

Vid årsstämman den 7 maj 2015 omvaldes, Joel Almstedt, Lars Uggla och Klas Åström samt nyval av Tomas Järnstål. Klas Åström valdes till styrelsens ordförande.


Medarbetare

Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 4 (4) stycken.


Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport juli-september 2014                        22 oktober 2015

Bokslutskommuniké                                                   18 februari 2016

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Stockholm den 26 augusti 2015

Tomas Järnstål

VD

För ytterligare information kontakta:
Tomas Järnstål, Verkställande Direktör
Mobil. 073- 689 99 15
E-mail: tomas@comentab.se