Första halvåret 2016 (2015 inom parentes)

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 626 tkr (543 tkr).
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –931 tkr (–1 474 tkr).
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 356 tkr (749 tkr).
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,82 (0,45) kronor.
  • LIKVIDA MEDEL uppgår per 30 juni 2016 till 337 tkr (1 523 tkr)
  • EGET KAPITAL uppgick till 3 082 tkr (3 810 tkr)
  • SOLIDITETEN uppgick till 69 (88) procent

Andra kvartalet 2016 (2015 inom parentes)

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 296 tkr (141 tkr).
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –634 tkr (–872 tkr).

Väsentliga händelser under perioden

En nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företräde för bolagets aktieägare genomfördes och ökade därmed aktiekapitalet med 1 998 720 kronor genom emission av 333 120 nya aktier. Totalt tecknades emissionen till drygt 115 procent. Emissionen tecknades till 68,6 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del utan stöd av teckningsrätter. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – som förfaller 31 december 2016 – tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den genomförda emissionen registrerades hos Bolagsverket i juli och kommer att redovisas i sin helhet i delårsrapporten för Q3 som släpps den 24 oktober.

VD kommentar

Vi går åt rätt håll intäktsmässigt och som jag har skrivit tidigare så ser vi stora affärsmöjligheter som öppnas upp allt eftersom antalet samarbeten blir fler och fler.

Vi har också kommit till ett stadium där vi behöver bli fler kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla våra produkter och tjänster. Vår ökade kundportfölj kräver bibehållen hög kompetens inom innehållsmarknadsföring och teknisk utveckling och vi kommer att behöva utveckla fler användningsområden i vår befintliga plattform för att tillgodose större uppdragsgivares olika behov. Jag kan inget annat säga än att jag tycker att det är fantastiskt kul att vi behöver växa kompetensmässigt. Det understryker att vi är på rätt väg och framförallt känns det bra att kunna visa det för våra ägare.

Därför valde vi att genomföra en nyemission med företrädesrätt under juni i år för att kunna tillgodose våra kommande behov och säkerställa de krav som ställs på oss och det är glädjande att konstatera att den övertecknades med 15 % vilket betyder att marknaden bedömer att vi har en ljus framtid. Vi märker tydligt att kommunikation via frågesport är modernt, efterfrågat och framgångsrikt. Frågesport och spelifierad kommunikation (kommunikation genom gamification) skapar högt underhållingsvärde, stort engagemang, lojala besökare/betraktare/användare och är direkt eller indirekt resultatdrivande, både enskilt eller i kombination med övriga medieslag. Detta i kombination med vårt produktutbud där användarvänlighet och möjligheten att anpassa produkterna efter respektive företags särskilda behov, syften och affärsnytta samt vår erfarenhet och kompetens inom området gör oss mycket intressanta på marknaden

Medieinvesteringarna i Sverige ökar konstant och 2015 var nettoinvesteringen drygt 68 miljarder SEK och prognosen är att reklammarknaden kommer att öka ytterligare 4,8 % under 2016. Den digitala reklamen ökade mest av alla medieslag med drygt 20 % och står idag för 19 % av de totala medieinvesteringarna. Annonsörer investerar stora resurser i att finna nya sätt att kommunicera och synas i mediebruset. Vår kommunikationsmetod gamification – på svenska spelifiering – kan sammanfattas som processen att använda speltänkande och spelmekanik för att engagera användare och lösa problem inom områden som inte är definierade som spel. Allt fler är intresserade av just det, vi märker det dagligen, och tillsammans med den IT-plattform som vi har utvecklat och även fortsättningsvis kommer att utveckla så har vi fantastiska möjligheter att kunna erbjuda ett kommunikationsverktyg som är unikt i vår nisch.

Vi vänder oss till Sveriges största annonsörer samt reklam-, medie-, och digitala kommunikationsbyråer – med ett utbud och en affärsmodell som ska vara tydlig, attraktiv och enkel. För oss som en liten aktör måste nämligen vårt erbjudande vara oerhört attraktivt och dessutom ska vår målgrupp direkt inse affärsnyttan. Vi vill visa hur vi kan bli en del av deras totala kommunikationsstrategi med en effektiv, underhållande och engagerande metod, som skapar såväl ökad trafik till hemsidor och sociala medier som ökad lojalitet. Vi vill skapa långsiktiga relationer och bedömer att vår framtid ligger i samarbeten med stora företag med många affärsmöjligheter samt reklambyråer, som under decennier arbetat in sin strategiska kompetens bland näringslivets största annonsörer. Besluten landar ofta hos dessa externa konsulter innan uppdragsgivaren själv beslutar om tillvägagångssätt för sin totala kommunikation.

Vi levererar kvalitet. Det vet vi och när antalet uppdragsgivare fortsätter öka krävs det att vi bibehåller den höga kvaliteten, både tekniskt och resursmässigt. Glädjande nog har vi samarbete med uppdragsgivare som McDonald’s, Fortum, Stockholms Universitet, Scan, Aftonbladet, ICA, Eniro, Dagens Nyheter, Svenskt Näringsliv, ASSA ABLOY, Beijer Byggmaterial med flera och det är klart att vi är stolta över att kunna visa upp att vi har starka varumärken som bedömer att vi har ett tillräckligt bra utbud och kompetensområde för att man vill välja oss som leverantör, trots att vi fortfarande faktiskt är en liten aktör omsättningsmässigt. Vi har ju haft tunga år historiskt sett där vi har kämpat med att nå högre omsättning och ett positivt resultat utan att lyckas. Vi är dock väldigt positiva kring det senaste årets utveckling och vår framtidstro har aldrig varit starkare.

I två år har jag varit VD för Community Entertainment Svenska AB. Under den här perioden har jag skapat mig en bild av vad jag tror behövs för att skapa en lönsam koncern. Jag har tagit del av koncernens historik och erfarenhet, analyserat reklam- och mediemarknaden, bedömt möjligheter, positionering, trovärdighet, kvalitet och försökt analysera intrycken och den samlade kompetensen vi innehar för att skapa mig ett helhetsintryck. Utifrån det beslöt styrelsen för drygt ett år sedan om en förändrad verksamhetsinriktning med ett nytt sätt att marknadsföra oss och bearbeta vår fastställda målgrupper.

Jag kan stolt säga att det på den här korta tiden har gått över förväntan. Det kommer jag kunna titta vem som helst rakt in i ögonen och säga. Vårt företagsklimat och den kultur vi har byggt upp är magisk. Jag är övertygad om att alla som är involverade inom koncernen säger samma sak. Det ska vi utnyttja.

Vi kommer som sagt att leta efter fler kompetenta medarbetare som också vill sprida den glädje vi får varje dag vi går till vår arbetsplats. Det är nämligen våra medarbetare som kommer att bidra till vår framgång.

Tomas Järnstål – VD

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2016 till 1 665 600. Under juli registrerades bolagets nyemission och antalet aktier kommer därefter att uppgå till 1 998 720 stycken.

Nästkommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport juli-september 2016          24 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016                        23 februari 2017

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm 31 augusti 2016
Tomas Järnstål, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Tomas Järnstål VD
Mobil 073- 689 99 15 
tomas@comentab.se