Halvårsrapport, januari-juni 2017

Januari – juni 2017 

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 849 (626) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 608 (–931) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –2 139 (–1 356) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –1,00 (–0,82) kronor.

Andra kvartalet 2017 

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 531 tkr (297 tkr).
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –975 tkr (–634 tkr).
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 250 (–846) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,58 (–0,51) kronor.

VD:s kommentar 

Intäkts- och resultatmässigt är första halvåret, samt andra kvartalet, en rejäl missräkning. Vi hade räknat med betydligt högre intäkter än vad utfallet har blivit, bland annat eftersom vi har mottagit väldigt positiva tongångar från marknaden under lång tid. Det finns dock flera anledningar till detta, och framförallt en överskuggar de andra.

Överflyttningen av vår tekniska plattform till Rackspace har blivit betydligt mer omfattande och komplicerad än vad som kunde förutses. Tidsåtgången och fokuset som vi har varit tvungna att lägga på detta skifte har gått ut över försäljningen under de senaste månaderna. Överflyttningen har dock varit helt nödvändig, då det är avgörande för våra samarbeten att vår driftssäkerhet är prickfri. Det är därför glädjande att kunna säga att överflytten är genomförd i sin helhet och nu flyter på smärtfritt. Vi har i nuläget den mest stabila plattformen som vi någonsin har haft, och med de förutsättningarna i ryggen ser vi verkligen fram emot att återigen kunna lägga ett stort fokus på försäljningen under återstoden av året.

Ett ytterligare skäl till den resultatmässigt otillfredsställande våren är att vi även har lagt tonvikt på att utveckla ett nytt verksamhetsområde. Det kommer att utgöra en ny inriktning för oss, vilket ger oss möjligheter att bredda verksamheten, ta klivet in på en ny marknad och möta en helt ny typ av kunder.

Trots att hösten ännu inte riktigt har hunnit ta fart, efter semestrar och mjukstart på många företag, har vi redan fått väldigt mycket positiva signaler – såväl från befintliga kunder som nya. Vi har långt gångna diskussioner med en mängd olika företag, något som vi hoppas och räknar med kommer att visa sig även resultatmässigt under de närmaste månaderna. Dessutom har vi vässat vår julkalenderprodukt ytterligare. Denna förbättring gör det lättare för oss att marknadsföra kalendern, och dessutom underlättas administrationen avsevärt – något som gör att vi förväntar oss avsevärt fler kalenderkunder i år. Vi har redan flera tidigare kunder som har flaggat för en fortsättning även i år.

Tiden mellan sensommar och jul är av tradition vår bästa period försäljningsmässigt, och med en förbättrad plattform, en ny inriktning mot en hittills outforskad marknad och en förbättrad julkalenderprodukt har vi nu goda förutsättningar för att överträffa tidigare års resultat under den kommande perioden.

Tomas Järnstål – VD

Väsentliga händelser efter periodens utgång: 

För att stärka bolagets likviditet och kunna gynna företagets expansionstakt och möjligheter planeras det att genomföra en företrädesemission under september månad. 

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 145 (0) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –5 506 (–1 319) Tkr, i resultatet ingår som tidigare kommunicerats en nedskrivning av aktierna i Million Mind om 5 Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 230 (315) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 1 954 (9 700) Tkr och soliditeten uppgick till 56 (82) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2017 till 2 259 040 stycken. Utestående teckningsoptioner uppgår till 200 000 (TO 1) med lösenkurs 12 kr med förfall den 30 december 2018.

Nästkommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport juli – september 2017       24 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                        23 februari 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 31 augusti 2017

Tomas Järnstål, VD

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se 


Nyckeltal

                                                                                            jan-juni            jan-juni               helår  

Koncernen                                                                           2017                      2016                      2016

Intäkter, Tkr                                                                                 849                        626                     1 734

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Tkr          -1 608                       -931                   -1 831

Rörelseresultat (EBIT), Tkr                                                   -2 121                   -1 345                   -2 767

Rörelsemarginal, %                                                                      neg                        neg                        neg

Räntabilitet på eget kapital, %                                                   neg                        neg                        neg

Soliditet, %                                                                                     32                           69                           53

Resultat per aktie, kr                                                                -1,00                     -0,82                     -1,55

Eget kapital per aktie, kr                                                          0,34                       1,54                       0,72

Genomsnittligt antal aktier, miljoner                                  2,128                    1,666                     1,832

Utgående antal aktier, miljoner                                            2,259                    1,999                     1,999


RESULTATRÄKNING                                      apr-jun     apr-jun      jan-jun       jan-jun    helår

(Tkr)                                                                       2017        2016        2017        2016      2016 

Nettoomsättning                                                           531           297           849           626       1 734

Övriga rörelsekostnader                                            -750         -631       -1 098          -917       -1 806

Personalkostnader                                                      -756         -300      -1 359           -640      -1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)           -975         -634         -1 608              -931       -1 831

Avskrivningar och nedskrivningar                           -263         -207         -513         -414       -936

Rörelseresultat                                                                    -1 238           -841       -2 121         -1 345     -2 767

Summa finansnetto                                                        -12             -5           -18           -11         -70

Resultat efter finansiella poster                                    -1 250         -846          -2 139       -1 356    -2 837

Betald skatt                                                                   –               –               –               –             –

Årets resultat                                                                        -1 250         -846           -2 139      -1 356    -2 837

Resultat per aktie, kr                                                                    -0,58           -0,51              -1,00         -0,82        -1,55

Genomsnittligt antal aktier                                                  2 172 267     1 665 600      2 128 880   1 665 600   1 832 160


KONCERNENS BALANSRÄKNING                           

(Tkr)                                                             2017-06-30          2016-06-30                 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar                1 496                           2 212                                1 840

Summa anläggningstillgångar               1 496                         2 212                             1 840

Omsättningstillgångar

Kundfordringar                                                     124                                436                                  –

Övriga fordringar                                                   56                              1 258                                35

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 550                                217                               458

Likvida medel                                                       237                                337                               436

Summa omsättningstillgångar               967                          2 248                            929

SUMMA TILLGÅNGAR                                  2 463                            4 460                            2 769

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                                    788                          3 082                         1 457

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                             711                                428                              344

Övriga skulder                                                     412                                773                               768

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  552                                177                               200

Summa kortfristiga skulder                1 675                           1 378                          1 312

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL            2 463                            4 460                            2 769

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING   apr-jun    apr-jun     jan-jun     jan-jun      helår

(Tkr)                                                                               2017           2016           2017         2016      2016 

Nettoomsättning                                                                678               0       1 146               0     1 734

Övriga rörelsekostnader                                                -557         -592         -890         -869    -1 806

Personalkostnader                                                          -417         -202         -752         -445    -1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-296         -794         -496      -1 314    -1 831

Avskrivningar och nedskrivningar                                            –               –               –               –       -936

Rörelseresultat                                                           -296         -794         -496      -1 314    -2 767

Summa finansnetto                                                           -5 005             -5      -5 010             -5         -70

Resultat efter finansiella poster                          -5 301         -799      -5 506      -1 319    -2 837

Betald Skatt                                                                               –               –               –               –             –

Årets resultat                                                              -5 301         -799      -5 506      -1 319    -2 837

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING                   

(Tkr)                                                             2017-06-30          2016-06-30                 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                     2 561                     7 561                             7 561

Summa anläggningstillgångar                 2 561                   7 561                           7 561

Omsättningstillgångar

Kundfordringar                                                         124                           –                                  –

Fordringar på koncernföretag                                                           1 325                                 –

Övriga fordringar                                                        32                     1 217                                10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  542                      105                              450

Likvida medel                                                             230                      315                              343

Summa omsättningstillgångar                    928                 2 962                           803

SUMMA TILLGÅNGAR                                       3 489                  10 523                          8 364

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                                      1 954                  9 700                        5 991

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                                   585                       351                              335

Skulder till koncernföretag                                      233                        48                           1 594

Övriga skulder                                                            348                      355                              358

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   369                        69                                86

Summa kortfristiga skulder                      1 535                     823                        2 373

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL     3 489                  10 523                          8 364