Halvårsrapport QP Games AB 2021

  • av

Januari-Juni 2021

Halvårsrapport

Januari-Juni 2021

Januari – juni 2021

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 17 245 (3 269) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 754 (–722) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –9 034 (–1 890) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,05 (–0,02) kronor.

Andra kvartalet 2021

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 8 786 (1 759) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –703 (–240) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –5 136 (–509) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,03 (–0,01) kronor.

Vd-kommentar

Vi har fortsatt vårt arbete med att få QP Games noterat igen. Något som har tagit längre tid och mer arbete än tidigare beräknat, på grund av en utökad genomlysning av de förvärvade bolagen. Att åtgärda och säkerställa att rätt dokumentation och licenser för olika utländska marknader finns på plats har tagit en betydande tid, men nu är vi igenom och jag ser fram mot en snar åter-notering av bolaget.

MillionMinds verksamhet har under perioden fortsatt att utvecklas. Omsättningen ökade med 25 procent jämfört med föregående år, och organisationen har förstärkts med senior säljkompetens. Detta har redan fått genomslag i ökat antal offerter, men också i antal affärsavslut. Bolagets quizplattform fortsätter att utvecklas med nya spännande funktioner. Dessa ska lanseras under slutet av året och kommer att öppna upp helt nya marknader och möjligheter, och ge många nya tillfällen till intressanta samarbeten.

Amgo Igaming har utvecklats enligt plan, vilket är mycket glädjande. Vi har lagt ner mycket kraft på att städa upp de administrativa brister som vi konstaterade under vår Due Diligence, vilket också reducerat köpeskillingen. Vi har startat en ny verksamhet på Curacao och förstärkt vår organisation både i Danmark och på Costa Rica. I vårt fokus på lönsamhet har vi avslutat ett par mindre samarbeten inom vår White label-verksamhet, då lönsamheten var otillfredsställande.

Finansiell information
Andra kvartalet
Intäkterna uppgick till 8 786 (1 759) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –703 (–240) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till –4 413 (–504) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –5 108 (–509) Tkr.

Januari – juni
Intäkterna uppgick till 17 245 (3 269) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1 754 (–722) Tkr. Avskrivningarna uppgick till 6 514 (1 157) Tkr och avser i huvudsak avskrivningar på koncernmässiga övervärden avseende förvärvet av Amgo bolagen. Rörelseresultatet uppgick till –8 268 (–1 879) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –9 034 (–1 890) Tkr.

Finansiell påverkan av förvärven av Amgo-bolagen
Amgo bolagen förvärvades för totalt 55,4 MSEK. genom en apportemission av 102 270 119 nyemitterade aktier samt utställande av två konvertibla skuldebrev om totalt nominellt 34,9 Mkr. I den preliminära förvärvsanalysen har de förvärvade tillgångarna upptagits till; Varumärken, Licenser, 40 Mkr och Goodwill 35,2 Mkr, avskrivningstiden har bedömts till 10 år för Varumärken och Licenser och 5 år för Goodwill.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2021 till 5 454 (179) Tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 45 780 (7 810) Tkr och soliditeten uppgick till 48 (62) procent. Det operativa kassaflödet förbättrades till 5 086 (–2 492) Tkr.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 114 (136) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –706 (–545) Tkr. AB. Resultat efter skatt uppgick till –1 295 (–547) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2020 till 22 728 (12 910) Tkr och soliditeten uppgick till 34 (80) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår per den 30 juni 2020 till 193 374 939 aktier.

Väsentliga händelser efterrapportperiodens utgång
Nyemission
Under juli månad genomförde Bolaget en riktad nyemission till en mindre grupp investerare om 10,0 Mkr. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 77 005 000. Emissionskursen var 0,13 SEK. Den försenade noteringsprocessen gjorde det nödvändigt för bolaget att erhålla ett kapitaltillskott för att kunna hantera bolagets skulder.

Ny VD
Styrelsen har utsett Christoffer Fröberg till ny VD och koncernchef för QP Games, med tillträde medio november. ”Christoffer med sin gedigna kompetens inom iGaming och med sina erkänt goda ledaregenskaper kommer vara en mycket viktig del i bolagets tillväxtambitioner och stundande börsnotering” säger Styrelsens ordförande Klas Åström i en kommentar. Olav Törnblom fortsätter som VD för MillionMind och styrelsen tackar honom för hans fina insats som moderbolagets VD.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport juli-september 2021 11 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 12 februari 2022

Stockholm 6 oktober 2021
Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Olav Törnblom VD
Mobil 070- 219 04 06

Klas Åström, Styrelseordförande
klas@qpgames.se

För resultat- och balansräkning för koncern och moderbolag vänligen ladda ner fullständig rapport som PDF.