Idag inleddes teckningstiden i Red Reserve Entertainment AB (publ) företrädesemission om cirka 10,5 MSEK

Idag, den 20 november 2018, inleddes teckningsperioden för Red Reserve Entertainments företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Red Reserve initialt ca 10,5 MSEK. Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK från nuvarande ägare och garantiåtaganden om cirka 4,4 MSEK. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 6,3 MSEK. Bolagets värdering uppgår till cirka 17,5 MSEK innan nyemissionen.

Red Reserve Entertainments VD kommenterar:

”År 2018 utgör en milstolpe i bolagets historia. Vi har förvärvat ett namnkunnigt bolag inom en av de mest spännande branscherna för närvarande – esportbranschen – vi har bytt namn och vi har gjort den största utvecklingsinvesteringen i vår quizverksamhet sedan vi byggde den ursprungliga plattformen 2012.

Under året har det varit full aktivitet i att vidareutveckla dotterbolaget, Red Reserve AB, och vi har redan under den här korta tiden signerat ett flertal sponsoravtal, sålt spelare till ett av världens största esportlag och även knutit till oss flera viktiga spelare inom flera olika spel.

Vi blickar nu framåt mot kommande milstolpar och vill därför stärka dotterbolaget Red Reserve AB:s möjligheter att fortsätta sin snabba utveckling mot världstoppen. Genom förvärv av nya lag och spelare kommer vi att öka den exponering bolaget redan har samt stärka varumärket. Vidare vill vi bredda organisationen runt Red Reserve med ytterligare resurser för marknadsföring och andra kringtjänster som behövs för att driva och utveckla lagen på ett effektivt och professionellt sätt, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta växa.

Vi har starkt stöd från nuvarande ägarkrets och vi hoppas att även du som läser detta ser potentialen och vill ta del av Red Reserves spännande framtid inom esporten.”


Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 20 november – 5 december 2018.
* Teckningskurs: Två (2) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
* Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 november 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018.
* Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av december.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 271 348 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 8 785 580 aktier.

* Red Reserves Entertainments värdering: Cirka 17,5 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

* Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 10,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,44 MSEK


Rådgivare                           

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.