Intern omstrukturering

CEAB-koncernen har genomfört en intern omstrukturering, där delar av dotterbolaget Million Mind Sweden Technologys verksamhet har flyttats till moderbolaget. Som en konsekvens av detta har moderbolaget  skrivit ned värdet på aktierna i Million Mind med 5 000 tkr. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernen. Moderbolagets egna kapital uppgår efter nedskrivningen till 2 254 tkr och soliditeten uppgår till 61 procent.