Kallelse till årsstämma 10 juni 2016

Kallelse till årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ.), (org.nr 556588-3229), kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2016, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande
Aktieägare i Community Entertainment Svenska AB (publ.) som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 juni 2016, och dels anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan sker per brev till Community Entertainment Svenska AB, ”Årsstämma”, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm eller via e-post till info@comentab.se senast den 3 juni 2016. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I förekommande fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen den 3 juni 2016. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman. Aktieägare har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordföranden vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av en eller två protokolljusterare
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7.    Beslut om:
    a.    fastställande av resultat- och balansräkning
    b.    om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c.    ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör
8.    Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9.    Val av styrelse, suppleanter och revisor
10.    Tillsättande av valberedning inför kommande årsstämma
11.    Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsarvode (punkt 8)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 kronor att fördelas på följande sätt: ordförande 100 000 kronor och övriga externa ledamöter 50 000 kronor vardera.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av Klas Åström, Joel Almstedt och Lars Uggla samt Tomas Järnstål.

Valberedning (punkt 10)
Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning är oförändrat i förhållande till vad som beslutades om vid de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)
Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Såvitt avser emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

————-

Handlingar m.m.
Bolaget har i dagsläget 1 660 600 aktier. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 11 maj 2016

Styrelsen