Kallelse till årsstämma 28 juni 2017

Kallelse till årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ.), (org.nr 556588-3229), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare i Community Entertainment Svenska AB (publ.) som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2017, och dels anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan sker per brev till Community Entertainment Svenska AB, ”Årsstämma”, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm eller via e-post till info@comentab.se senast den 21 juni 2017. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I förekommande fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen den 21 juni 2017. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordföranden vid stämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Val av en eller två protokolljusterare 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 
 7. Beslut om:
               a. fastställande av resultat- och balansräkning
               b. om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
               c. ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör 
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust. 
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
 10. Val av styrelse, suppleanter och revisor 
 11. Tillsättande av valberedning inför kommande årsstämma 
 12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
 13. Fråga från aktieägare 
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor”.

Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 11 295 259 kronor. Förlusten består dels av balanserad förlust om 5 806 603 kronor och dels av förlust som uppstått efter senast fastställda bokslut 2016-12-31 om 5 488 656 kronor. Förlusten har uppkommit genom en nedskrivning av dotterbolagsaktier vid en intern omstrukturering. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

Bolagets aktiekapital uppgår efter dagens beslut avseende disposition av balanserad förlust samt årets uppkomna förlust till 2 259 040 kronor, innebärande ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsarvode (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 kronor att fördelas på följande sätt: ordförande 100 000 kronor och övriga externa ledamöter 50 000 kronor vardera. Bolagets revisor ersätts mot godkänd räkning.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen avser att presentera förslag till styrelseledamöter i god tid före årsstämman.

Valberedning (punkt 11)

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning är oförändrat i förhållande till vad som beslutades om vid de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Såvitt avser emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Fråga från aktieägare (punkt 13)

Aktieägare har ställt fråga avseende värderingen av dotterbolaget Million Mind i moderbolagets redovisning.

_______

Handlingar m.m.

Bolaget har i dagsläget 2 259 040 aktier. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm maj 2017

Styrelsen