Kallelse till årsstämma 28 maj 2020

Kallelse till årsstämma i Ngage Group AB (publ.)

Aktieägarna i Ngage Group AB (publ.), (org.nr 556588–3229), kallas härmed till årsstämma 28 maj 2020, kl. 09.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare i Ngage Group AB (publ.) som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 maj 2020  och dels anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan sker per brev till Ngage Group AB, ”Årsstämma”, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm eller via e-post till info@ngagegroup.se senast 25 maj 2020. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav. I förekommande fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen 22 maj 2020. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman. Aktieägare har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning
  2. om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 2. Val av styrelse, suppleanter och revisor
 3. Beslut om principer för utseende av valberedning
 4. Ändring av bolagsordning
 5. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största aktieägare per 30 september och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda aktieägare, allt enligt det i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken registrerade aktieägandet. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den som utsett ledamoten utse ersättaren. 

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

A) Beslut om ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagets firma, då tvist uppkommit avseende bolagsnamnet.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firmaBolagets firma skall vara Ngage Group AB § 1 Bolagets firmaBolagets firma skall vara QP Games AB

B) Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen. Styrelsen föreslår även att gränserna för antalet aktier i punkten 5 i bolagsordningen ändras för att anpassas till de nya aktiekapitalgränserna.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 940 000 kronor och högst 3 760 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till lägst 47 000 000 och högst till 188 000 000 aktier. § 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Handlingar med mera

Bolaget har i dagsläget 91 104 820 aktier. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm 28 april 2020

Styrelsen