Kallelse till extra bolagsstämma i Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ), org.nr 556588-3229 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 november 2017 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 oktober 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 26 oktober 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 26 oktober 2017. Anmälan om deltagande sker

 • per post: Community Entertainment Svenska Aktiebolag, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, eller

 • via e-post: info@comentab.se

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 oktober 2017.

Förslag till dagordning

 1.        Stämmans öppnande.

 2.        Val av ordföranden vid stämman.

 3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4.        Godkännande av dagordning.

 5.        Val av en eller två protokolljusterare.

 6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7.        Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen.

 8.        Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

 9.        Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

 10.        Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 7 Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §§ 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till lägst 1 000 000 och högst till 4 000 000 aktier. § 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkten 9 Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 31 augusti 2017 om företrädesemission av aktier, varigenom aktiekapitalet ska öka med högst 2 259 040 kronor genom emission av högst 2 259 040 nya aktier, på följande villkor.

 1.        Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 8 september 2017 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie.

 2.        Teckning av de nya aktierna ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Av praktiska hänsyn får styrelsen, vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker av ett visst lägst antal aktier.

 3.       Betalning om 2 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivandet om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.

 4.       Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade aktier betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 12 september 2017 till och med den 26 september 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

 5.       Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden som anges i punkt 4 ovan och sålunda tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota. För det fall tecknade aktier betalas genom kvittning ska teckning ske på teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som betalningstiden.

 6.       De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Emissionen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 31 augusti 2017 om ändring av gränserna för antalet aktier samt att den föreslagna ändringen verkställs.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens beslut om nyemission, styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Bysistorget 8 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.comentab.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 2 259 040. Bolaget innehar inga egna aktier.

______________

Stockholm i oktober 2017

Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ)

Styrelsen