KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QP GROUP AB

Aktieägarna i QP Group AB, org.nr 556588-3229, kallas till extra bolagsstämma den 25 november 2022 kl. 09.00 på Bolagets kontor på Drottninggatan 33, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 november 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev till QP Group AB Box 45171, 104 30 Stockholm, eller per e-post till ir@qpgames.se, senast den 18 november, 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 18 november 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 18 november 2022.
Ombud m.m.
Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.qpgames.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om kvittningsemission
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Beslut om publik emission inför marknadsnotering
 10. Beslut om revidering av Styrelsens bemyndigande
 11. Stämmans avslutandeFÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om kvittningsemission
Norventures AB har begärt konvertering av sin fordran i enlighet med konvertibelavtal. Slutgiltig uppgörelse av konvertibel 1 har avtalats och signerats mellan QP Group AB och Norventures AB. Kvittning i enlighet med begäran föreslås.


Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 400 000 och högst 21 600 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 och högst 42 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 270 000 000 och högst till 1 080 000 000 aktier.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 525 000 000 och högst till 2 100 000 000 aktier.

Punkt 9 – Beslut om publik emission inför marknadsnotering
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om och inleda aktiviteter för en publik nyemission mot allmänheten inför marknadsnotering. Emissionen ska inledas och slutföras i god tid så att registrering kan ske vilket är inom 6 månader från beslutsdatum. Villkoren för belopp ska vara i enlighet med det nationella tröskelvärdet i 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning där det framgår att ett prospekt inte behöver upprättas om det sammanlagda vederlaget för de värdepapper som erbjuds till investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Punkt 10 – Beslut om revidering av Styrelsens bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utöka det nuvarande mandatet i syfte att ge styrelsen ökat manöverutrymme och flexibilitet.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 361 954 483. Bolaget innehar inga egna aktier.
SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.qpgames.se senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2022
QP Group AB (publ)
Styrelsen