Kommuniké från årsstämma i Community Entertainment AB (publ)

Stockholm den 7 maj 2015    

Vid årsstämman i Community Entertainment AB (publ) den 7 maj 2015 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten om -7 156 066 kronor täcks genom nedsättning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade om oförändrat arvode och att arvode till styrelsen ska utgå med maximalt 250 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna, Joel Almstedt, Lars Uggla och Klas Åström (ordförande) samt nyval av VD Tomas Järnstål.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  • Årsstämman beslutade att sänka kvotvärdet till 0,06 kr och ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
  • Årsstämman beslutade av sammanläggning av aktier 1:100 enligt styrelsens förslag.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.
  • Årsstämman fastställde incitamentsprogram enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Järnstål, VD, Community Entertainment Svenska AB

Tel: + 46 736 89 99 15, e-mail: tomas@comentab.se