Stockholm den 10 juni 2016  

Vid årsstämman i Community Entertainment AB (publ) den 10 juni 2016 fattades huvudsakligen följande beslut:

  •  Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  •  Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten om 923 004 kronor behandlades i enlighet med styrelsens förslag.
  •  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor vardera till övriga stämmovalda externa styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  •  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Klas Åström (ordförande), Joel Almstedt, Tomas Järnstål och Lars Uggla.
  •  Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  •  Årsstämman beslutatde att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.


 

Frågor besvaras av:

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Järnstål, VD, Community Entertainment Svenska AB

Tel: 073-689 99 15, e-mail: tomas@comentab.se

CEABs affärsidé fokuserar idag på att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online. Vi har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom underhållning, upplysning/marknadsföring och utbildning."