Kommuniké från årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ).

Stockholm den 28 juni 2017  

Vid årsstämman i Community Entertainment Svenska AB (publ) den 28 juni 2017 fattades huvudsakligen följande beslut: 

  • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten om 5 806 603 kronor behandlades i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslutade om ändring av bolagsordning och nedsättning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag, aktiens kvotvärde uppgår därefter till 1 krona.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Joel Almstedt, Tomas Järnstål och Lars Uggla, Klas Åström (ordförande), samt nyval av Magnus Ahlberg*.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.

*Magnus Ahlberg, 53 år, har en stor erfarenhet av försäljning, inom IT-branschen med bakgrund från bland annat Microsoft, Zyxel, Lenovo och ALSO.