Kommuniké från årsstämma i Ngage Group AB (publ)

Stockholm 28 maj 2020

Vid årsstämman i Ngage Group AB (publ) 28 maj 2020 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 2 080 293 kronor behandlades i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kronor varav 300 000 till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna, Joel Almstedt, Alice Orbelin och Robert Cederlund samt Klas Åström (ordförande)
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  • Årsstämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, bolagets firma skall vara QP Games AB, ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.