Kommuniké från årsstämma i QP Games den 29 juni 2022

  • av

Årsstämma med aktieägarna i QP Games AB, org.nr 556588-3229, hölls den 29 juni 2022. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat 
Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelse och revisor 
Då ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begärt att frågan om ansvarsfrihet, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelse och revisor skulle anstå till fortsatt bolagsstämma fattades inte något beslut i frågan. 

Ändring av bolagsordning 
Då ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begärt att frågan om ändring av bolagsordningen skulle anstå till fortsatt bolagsstämma fattades inte något beslut i frågan. 

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Då ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begärt att frågan om emissionsbemyndigande för styrelsen skulle anstå till fortsatt bolagsstämma fattades inte något beslut i frågan.