Kommuniké från extra bolagsstämma i Community Entertainment Svenska AB

På en extra bolagsstämma med aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB, org.nr 556588-3229, beslutades igår den 1 november 2017 bland annat att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission

Den extra bolagsstämman beslutade dels att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor respektive antalet aktier till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier, dels att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2017 om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.