Kommuniké från Extra bolagsstämma i QP Group den 25 november 2022

  • av

Beslut från stämman sammanfattade

Bolagsstämman beslutade att bevilja kvittning av fordran (konvertibel 1) till Norventures AB.

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att förbereda för en publik nyemission (IPO).

Bolagsstämman beslutade att revidera styrelsens befintliga bemyndigande om nyemissioner etc.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter fram till nästa årsstämma skulle vara fem till antalet utan suppleanter.