Kommuniké från fortsatt årsstämma i QP Games

  • av

Vid den fortsatta årsstämman i QP Games AB den 14 september 2022 fattades följande beslut.

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet var inte enhälligt.
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet var enhälligt.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 780 000 kronor varav 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Det antecknades att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott. 

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex. Det beslutades om nyval av styrelseledamöterna Johan Bergenudd, Staffan Lindgren, Lars Dam-Johnsen, Lion Martinez, Tony Plaskow samt Johan Warpe.
Det beslutades att välja Johan Warpe till ordförande för styrelsen. Johan Königslehner, Robert Cederlund, Joel Almstedt, Christian Bönnelyche och Klas Åström hade meddelat att de inte stod till förfogande för omval.

Revisor
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Convensia Revision AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Stefan Persson kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Ändringarna avsåg bolagets firma, aktiekapitalets gränsvärden samt gränsvärden för antalet aktier.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbeslutet första gången tas i anspråk.
Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen får vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.
Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.