Kvartalsrapport Januari-September 2016

Januari – september 2016 (2015 inom parentes) 

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 944 (785) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 610 (–2 069) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –2 259 (–22) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –1,27 (–0,01) kronor.

Tredje kvartalet 2016 (2015 inom parentes)

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 318 (242) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –679 (–595) Tkr.

VD kommentar

Som jag har konstaterat tidigare går vi i koncernen åt rätt håll intäktsmässigt och under årets nio (9) första månader har vi ökat omsättningen med 20 % jämfört med 2015. Självklart finns det alltid högre ambitioner men vi ser ändå detta som ett gott tecken. Affärsmöjligheterna fortsätter att vara goda eftersom vi knyter till oss alltfler uppdragsgivare. Vår affärsmodell bygger på att våra uppdragsgivare investerar i licenser på upp till 12 månader för nyttjandet av vår kommunikationsplattform och vi ser att det är en attraktiv produkt och en kostnadseffektiv lösning för alltfler av våra kunder. Vi erbjuder också anpassade kampanjupplägg där vi levererar en färdig produkt direkt för publicering vilket vi också märker är intressant ur ett kommunikativt perspektiv.

Vi har vidare lanserat Academy Online under perioden som är en utbildningsfunktion med gamification som inslag vilket är anpassat för interna utbildningar för företagets medarbetare. Vi vet att via det pedagogiska sätt som vår kommunikationsplattform är uppbyggd så genererar det bra resultat i interna utvärderingar vilket bidrog till att vi ville utveckla möjligheten ytterligare kring e-learning, och vi både hoppas och tror att vi har en stor framtida marknad inom interna utbildningar genom just vår Academy Online.

Under resterande del av året kommer vi att addera vårt produktutbud med vår återkommande julkalender som vi har utvecklat tills i år med möjlighet att både ha frågor, tävlingar och erbjudanden varje dag under december. En produkt som varit populär tidigare och som har en återkommande affärsmålgrupp.

Vårt arbete kring rekrytering fortsätter och vi märker att vi är en intressant och spännande arbetsplats och att vi har en kommunikationsform som attraherar potentiella medarbetare. Vi är noggranna i urvalet så att vi nyttjar våra resurser på ett optimalt sätt.

Vår tekniska utveckling fortsätter och vi diskuterar för närvarande med två tänkbara samarbetspartners för framtida projekt. Vi vill alltid leverera kvalitet vilket jag har nämnt förut men det är viktigt att poängtera det igen och att vi dagligen gör allt för att leva upp till det i vår verksamhet. Det kommer alltid att behövas eftersom våra uppdragsgivare kräver det av oss som leverantör.

Jag vill också säga att finns det ett intresse, funderingar eller frågor kring vår verksamhet så är det alltid välkommet att kontakta mig via mina kontaktuppgifter så kommer jag att ta del av det och svara i så stor utsträckning jag bara kan.

Tomas Järnstål – VD

Väsentliga händelser under perioden

Den under juni månad genomförda nyemissionen om 333 120 units, innehållande en aktie och en teckningsoption registrerades den 12 juli och bolaget erhöll slutlikvid. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – som förfaller 31 december 2016 – tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr. 

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (0) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –2 002 (1 078) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2016 till 137 (502) Tkr, det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2016 till 8 910 (10 577) Tkr och soliditeten uppgick till 92 (96) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2016 till 1 998 720 stycken. Utestående teckningsoptioner finns, dels 333 120 st TO 15 med lösenkurs 6 kr med förfall den 30 december 2016, och dels 200 000 TO 1 med lösenkurs 12 kr med förfall den 30 december 2018.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2016                            23 februari 2017

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 24 oktober 2016
Tomas Järnstål, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Tomas Järnstål VD
Mobil 073- 689 99 15
tomas@comentab.se