KVARTALSRAPPORT, JULI–SEPTEMBER 2018

Januari–september 2018 

 •  NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 3 239 (1 053) Tkr.
 •  RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –5 604 (–2 263) Tkr.
 •  RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –6 691 (–3 039) Tkr.
 •  RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,91 (–1,41) kronor.

Tredje kvartalet 2018

 •  RIKTAD NYEMISSION tillförde bolaget 2 702 tkr
 •  NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 297 tkr (204 tkr).
 •  RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –2 847 tkr (–655 tkr).
 •  RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –3 243 (–926) Tkr.
 •  RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,37 (–0,41) kronor.

Efter periodens utgång

 •  Bolagets styrelse beslutade den 9 november 2018, om företrädesemission av högst 5 271 348 aktier.
 •  Rocket League-laget vann viktigt playoff – blev klart för högsta divisionen som ett av 16 lag i världen.
 •  Omstrukturering av Red Reserves Counter Strike-lag. 

VD kommentar

Vi blickar nu framåt och vill därför stärka dotterbolaget Red Reserve AB:s möjligheter att fortsätta sin snabba utveckling mot världstoppen. Genom förvärv av nya lag och spelare kommer vi att öka den exponering bolaget redan har samt stärka varumärket. Vidare vill vi bredda organisationen runt Red Reserve med ytterligare resurser för marknadsföring och andra kringtjänster som behövs för att driva och utveckla lagen på̊ ett effektivt och professionellt sätt, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta växa.

Under hösten hade vi i dotterbolaget MillionMind satsat på omfattande, och faktiskt också̊ nödvändig, utveckling på flera områden. Utvecklingsarbetet har gått enligt plan, och framförallt helrenoveringen av vårt redan tidigare avancerade quiz- och gamicationverktyg känns verkligen som en uppväxling. När den nya versionen lanseras under Q1 2019 kommer vi att ha en quizplattform i absolut världsklass – såväl designmässigt som funktionsmässigt.

Nyemissionen

I juli månad genomfördes en riktad nyemissionen om 1 150 000 aktier till kurs 2,35 kronor, vilket tillförde bolaget 2,7 Mkr.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 291 (1 500) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –800 (–5 740) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6 000 (0) Tkr och avser i sin helhet förvärvet av Red Reserve AB. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 24 (250) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 12 423 (5 734) Tkr och soliditeten uppgick till 79 (79) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2018 till 8 785 580 stycken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolagets styrelse beslutade den 9 november 2018, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 25 maj 2018, om en företrädesemission av högst 5 271 348 aktier. Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget. Vid full teckning ger Nyemissionen Bolaget ett tillskott på̊ 10 542 696 SEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,44 MSEK.

Rocket League-laget vann viktigt playoff och blev klart för högsta divisionen som ett av 16 lag i världen. Det innebar att Red Reserves Rocket League-lag under nästa säsong kommer att spela mot de bästa i världen om prispengar på cirka 1 000 000 USD (cirka 9 000 000 svenska kronor). Rocket League-laget, som kontrakterades i september utan transferpengar, har därmed haft en stark utveckling på kort tid.

Under oktober strukturerades Red Reserves CS-lag om en del. Ludvig "Brollan" Brolin och Simon "Twist" Eliasson såldes till Fnatic och William "draken" Sundin köptes från samma klubb i tre olika transferaffärer. Kontraktet med ”draken” skrevs på två år. Därmed är bedömningen att Red Reserves unga lovande CS-lag går in i säsongen med förmåga att utmana de bästa lagen i världen.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2018 23 februari 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 23 november 2018

Olav Törnblom, VD