Tredje kvartalet 2020

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 645 tkr (378tkr).
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –390 tkr (–1 140 tkr).
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –686 (–1 717) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,01 (–0,04) kronor.

Januari – september 2020

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 3 914 (1 256) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 112 (–6 298) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 2 577 (–14 218) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,03 (–0,63) kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • QP Games aktieägare godkänner förvärvet av AMGO iGamings dotterbolag på den extra bolagsstämman den 2 september

VD kommentar
Under tredje kvartalet har vi arbetet med att färdigställa förvärvet av AMGO iGaming ABs dotterbolag i Danmark och på Malta. För att säkerställa ett bra övertagande och att vi bildar en lönsam koncern har vi under hösten också arbetet med kostnadssänkningar såväl som intäktsökningar i den nya koncernen. Vi har tillsvidare lagt förvärvet av Viral Interactive på is då vi inte kan gå vidare innan förvärvet av AMGO bolagen är fullständigt klart. Ett djupare samarbete har inletts med mjukvaruleverantören Everymatrix vilket lett till en strategisk översyn av dotterbolaget Toto IT, beslut väntas under fjärde kvartalet. Det förvärvade bolagen är verksamma inom online casino och sportsbook och driver flera olika varumärken, bl.a. Jetbull.com, Fantasino. Med förvärvet av AMGO iGaming blir QP koncernen betydligt större och vi breddar verksamheten vilket skapar ett tryggare och starkare bolag. Vi ser dessutom flera spännande synergier mellan bolagen där dotterbolaget MillionMind med dess quizplattform kan integreras med JetBull för att driva trafik, öka lojaliteten till befintliga kunder samt rekryteringen av nya kunder. 

Dotterbolaget MillionMind har haft en fortsatt god tillväxt under tredje kvartalet med en intäktsökning på ca 70% jämfört med samma period föregående år. Vår satsning på prenumerations/licenskunder har fallit väl ut, där många kunder numera kontinuerligt använder våra tjänster samt en ökande tillväxt från nya kunder. Vår interaktiva quiztjänst ligger väl i tiden då många behöver se efter bättre digitala lösningar, särskilt när väldigt många jobbar hemma. Vi kan tillgodose behovet av att skapa innehåll som är roligare och engagerar på en helt ny nivå. Det skapar en sammanhållning i teamen och kan hjälpa till med den sociala biten som många nu saknar.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 204 (504) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –766 (–8 803) Tkr.. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 1 (2) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2020 till 12 691 (6 135) Tkr och soliditeten uppgick till 79 (66) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 september 2020 till 91 104 820.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Slutförandet av förvärvet av AMGOs dotterbolag har tagit längre tid än beräknat, delvis på grund av den pågående omstruktureringen av den nya koncernen, vilket vi bedömer kommer påverka framtida intjäning positivt. Styrelsens bedömning är att Toto IT inte passar in i den nya strukturen och kommer att överlåtas till samarbetspartnern mjukvaruleverantören EveryMatrix. Arbetet med notering pågår tillsammans med valda finansiella och juridiska rådgivare.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2020 19 februari 2021

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 30 november 2020

Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Olav Törnblom, VD

Mobil 070 219 04 06

olav@millionmind.com

Klas Åström, Styrelseordförande
klas.astrom@icloud.com

Se bifogad rapport i PDF med resultat- och balansräkning.