Kvartalsrapport, QP Games AB

Kvartalsrapport Januari-September 2021

Januari-september 2021

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 23 405 (1 993) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –8 625 (–1 321) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –20 737 (–2 577) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,09 (–0,03) kronor.

Tredje kvartalet 2021

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 6 160 (685) Tkr.
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –6 871 (–390) Tkr.
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –11 703 (–686) Tkr.
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,04 (–0,01) kronor.

VD-kommentar

Vi har fortsatt vårt arbete med att få QP Games noterat igen. Något som har tagit längre tid och mer arbete än tidigare beräknat, på grund av en utökad genomlysning av de förvärvade bolagen. Att åtgärda och säkerställa att rätt dokumentation och licenser för olika utländska marknader finns på plats har tagit en betydande tid, men nu är vi igenom och jag ser fram mot en snar åter-notering av bolaget.

MillionMinds verksamhet har under perioden fortsatt att utvecklas. Omsättningen ökade med 25 procent jämfört med föregående år, och organisationen har förstärkts med senior säljkompetens. Detta har redan fått genomslag i ökat antal offerter, men också i antal affärsavslut. Med förstärkningen kommer även kännedom om nya möjliga marknader där MillionMind kan utvecklas. Bolagets quizplattform fortsätter att utvecklas med nya spännande funktioner. Dessa ska lanseras under slutet av året och kommer att öppna upp helt nya marknader och möjligheter, och ge många nya tillfällen till intressanta samarbeten. MillionMind ser dessutom över olika alternativa affärsmodeller där man på andra sätt kan ersättas för det värde man faktiskt skapar åt sina kunder.

Amgo Igaming har utvecklats enligt plan, med ett undantag. I juli infördes en spelskatt i Tyskland som påverkat den största av bolagets white label verksamheter negativt. Amgo Igaming har ansökt om tysk spellicens vilket var ett krav för att verksamheten skulle kunna fortgå och även reserverat enligt gällande lagstiftning, därav den kraftiga resultatpåverkan vi ser. Från och med oktober är den negativa påverkan åtgärdad. Vi har lagt ner mycket kraft på att städa upp de administrativa brister som vi konstaterade under vår Due Diligence, vilket också reducerat köpeskillingen. Vi har startat en ny verksamhet på Curacao, med en mycket stark marknadsföringspartner och förstärkt vår organisation både i Danmark och på Costa Rica. I vårt fokus på lönsamhet har vi avslutat ett par mindre samarbeten inom vår White label-verksamhet, då lönsamheten var otillfredsställande.

Finansiell information
Tredje kvartalet
Intäkterna uppgick till 6 160 (685) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –6 871 (–390) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till –11 157 (–672) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –11 703 (–686) Tkr.

Januari – september
Intäkterna uppgick till 23 405 (1 993) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –8 625 (–1 321) Tkr. Avskrivningarna uppgick till 10 800 (1 230) Tkr och avser i huvudsak avskrivningar på koncernmässiga övervärden avseende förvärvet av Amgo bolagen. Rörelseresultatet uppgick till –19 425 (–2 551) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –20 737 (–2 577) Tkr.

Nyemission
Under juli månad genomförde Bolaget en riktad nyemission till en mindre grupp investerare om 10,0 Mkr. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 77 005 000. Emissionskursen var 0,13 SEK. Den försenade noteringsprocessen gjorde det nödvändigt för bolaget att erhålla ett kapitaltillskott för att kunna hantera bolagets skulder.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 4 865 (61) Tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 43 628 (7 124) Tkr och soliditeten uppgick till 45 (62) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till –3 846 (–2 103) Tkr.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 114 (136) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –706 (–545) Tkr. AB. Resultat efter skatt uppgick till –1 295 (–547) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2021 till 31 760 (12 691) Tkr och soliditeten uppgick till 42 (80) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår per den 30 september 2021 till 270 379 939 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2021 12 februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 13 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022 19 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022 18 november 2022

Stockholm 14 december 2021
Christoffer Fröberg, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Christoffer Fröberg christoffer@qpgames.se

För balans- och resultaträkning, se bifogad pdf.