Kvartalsredogörelse april-juni 2022 för QP Games koncernen

  • av

Andra kvartalet 2022 

  • Fortsatt fokusering på tillväxt hos egna varumärken
  • Nettoomsättningen minskade till 6 976 (8 786) Tkr. 
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –10 988 (–703) Tkr. 
  • Resultatet efter skatt uppgick till –14 402 (–5 136) Tkr. 
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,03 (–0,03) kronor. 
  • Likvida medel uppgår per 30 juni 2022 till 12 752 (5 454) Tkr.
  • Koncernens egna kapital uppgick till 23 215 (45 733) Tkr.
  • Soliditeten uppgick till 23 (48) procent.VD kommentar 
Verksamheten under det andra kvartalet har varit fortsatt fokuserad på marknadsnoteringen parallellt med att strukturera koncernen på ett sätt så att vi blir effektivt lönsamma.
Jag kommer att satsa på att bygga en stabil grund för framtiden. Tiden att göra det är nu, och inte senare, med en stabil grund står vi väl rustade för att ta steget in i en noterad miljö.
 
Vi arbetar i en starkt reglerad miljö och förutsättningarna kan förändras mycket snabbt i vår bransch. Vår förmåga att anpassa oss efter förändringar är direkt avgörande för vår framgång och det är en förmåga jag vill påstå att vi besitter inom organisationen, vilket känns tryggt.
 
Vi ser ett tydligt ökat intresse för bolaget från vår omgivning i samband med att marknadsnoteringen kommer närmare. Det tar sig uttryck bland annat i ökat antal av potentiella affärsmöjligheter under detta år. Många ser helt enkelt QP Games som en bra partner, vilket är en kvalitetsstämpel i sig. 

Jag ser med höga förväntningar fram emot en intensiv sensommar och höst där de sista pusselbitarna ska falla på plats. Resan fram hit har varit både lång och kostsam men nu är vi nästan där, med en ambitiös och kompetent organisation är bolaget redo att skörda frukterna av en stark laginsats.

MillionMind
Under andra kvartalet visar MillionMind viss tillväxt samtidigt som man diversifierat tjänsteutbudet och prismodellen. Nya kundavtal med fortsatta intäkter har tillkommit däribland internationella kunder.   

AMGO iGaming
Amgo har under kvartalet fokuserat på omställningen till renodlat B2C bolag med högre marginal än den tidigare “whitelabel” verksamheten. Bolaget arbetar med att bygga upp sin marknadsavdelning och för att ta kontroll över den fortsatta tillväxten. Investeringarna i compliance under första kvartalet har gjort att bolaget nu kan etablera sig på nya marknader. Bolaget har under kvartalet lanserat ett nytt varumärke med fokus på spel i kryptovalutor genom dotterbolag på curacao. 

Finansiell information 
Andra kvartalet 
Intäkterna uppgick till 6 976 (8 786) Tkr. Minskningen hänförs till bolagets val att fokusera enbart på egna varumärken med högre marginal. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till –10 988 (–703) Tkr. Resultatet har belastats med licensavgifter i Tyskland vilket drabbat resultatet sedan tredje kvartalet 2021. Vidare belastas resultatet av kostnader för juridiska kostnader och kapitalmarknadskostnader.  Avskrivningarna uppgick till 3 298 (3 738) Tkr, Resultatet efter skatt uppgick till –14 402 (–5 136) Tkr. 

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,2) Mkr, varav investeringarna i sin helhet under perioden avser investeringar i MillionMinds quiz plattform. Säljaren av AMGO bolagen, erhåller fortsatt två konvertibla skuldebrev om 21,2 respektive 13,7 Mkr som löper på 12 respektive 36 månader från förvärvsdatum. Lånet löper utan ränta och kan bara konverteras till aktier. Bolaget har under perioden genomfört kontant nyemission om 7,2 Mkr efter emissionskostnader samt 8,8 Mkr genom kvittningsemission. Disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 12 752 (5 454) Tkr. Koncernens soliditet var den 30 juni 2022 23 (48) procent.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (46) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –6 008 (–410) Tkr. Minskningen av resultat beror på ökade kostnader avseende listning samt koncerninterna kostnader avseende administration för kvartal ett och två 2022. Resultat efter skatt uppgick till –6 183 (–999) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 38 425 (22 728) Tkr och soliditeten uppgick till 48 (34) procent.

Antalet aktier 
Antalet aktier uppgår per den 30 Juni 2022 till 361 954 483.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Bolaget har genomfört en nyemission och har tillförts 18,3 Mkr, varav 8,8 Mkr genom kvittning av fordran. Bolaget lanserar varumärket blockspins.com. På årsstämman den 29:e juni begärde 4 aktieägare med tillsammans mer än 10 % av rösterna att punkterna om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisor, arvode för styrelse samt val av styrelse ska anstå till fortsatt årsstämma. Agerandet ledde till att bolagets noteringsansökan pausades. 

Händelser efter rapportperiodens utgång
Den fortsatta årsstämman kommer att hållas den 14:e september.  

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport juli-september 2022 18 November 2022
Bokslutskommuniké 2022 16 februari 2023