Kvartalsredogörelse januari-mars 2018

Första kvartalet Q1 2018 för CEAB-koncernen *. 

  •  NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 795 tkr (318 tkr).
  •  RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 168 tkr (–633 tkr).  
  •  RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 439 tkr (–889 tkr).
  •  RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,26 (–0,43) kronor.
  •  LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2018 till 676 tkr (601 tkr).
  •  EGET KAPITAL uppgick till 7 789 (2 038 tkr).
  •  SOLIDITETEN uppgick till 86 (69) procent.

* Red Reserve konsoliderades per 1 mars 2018.

VD:s kommentar

Koncernen har under årets början tagit ett kliv in i en ny era. Vi har nu väsentligt förbättrade förutsättningar och en helt ny inriktning i en av de snabbast växande branscherna just nu.

I februari förvärvade vi e-sportbolaget Red Reserve – en mycket spännande satsning som ligger helt rätt i tiden med tanke på hela e-sportbranschens utveckling de senaste åren samt förväntade utveckling. Red Reserve är Skandinaviens första noterade e-sportbolag och ambitionen är att leda e-sportutvecklingen i Sverige, en målsättning som vi har närmat oss redan under våren.

Red Reserve har den senaste tiden etablerat sitt Call of Duty-lag i den absoluta världstoppen, med bland annat en andraplats i CWL Pro League i Atlanta med 400 000 kr i prispengar i april. Bolaget har även värvat flera nyckelpersoner till sitt lag i spelet Hearthstone, bl.a. svensken Elias ”Bozzzton” Sibelius och kanadensaren Julien "Cydonia" Perrault, som båda tillhör världens bästa spelare. I linje med vår strategi att bredda målgruppen och stärka bolagets attraktionskraft har även ett lag i det mycket populära onlinespelet Fortnite värvats.

Både omsättningen och kostnaderna har initialt ökat genom förvärvet, helt i linje med förväntningarna. Vi är givetvis inte nöjda med resultatet för närvarande, och vi är medvetna om att vi inte har nått riktigt dit vi vill de senaste åren, men förvärvet har de facto gett oss helt nya förutsättningar och vi ser redan idag tydliga signaler på men genom våra nya förutsättningar ser vi på sikt stora möjligheter att utveckla båda bolagen, såväl vart för sig som gemensamt i flera tydliga synergieffekter. Glädjande nog har dessutom fyra nya sponsoravtal för Red Reserve redan signerats under april månad. Sponsoravtalen innebär årliga intäkter om cirka 1,5-2 miljoner kronor.

I systerbolaget MillionMind har perioden efter mitt tillträde som koncernchef vid årsskiftet huvudsakligen dominerats av utveckling av olika områden inom och kring bolaget, i enlighet med vad vi gav löfte om vid höstens nyemission. Trots detta har försäljningen gått något bättre än motsvarande tid förra året, vilket delvis beror på att vi har värvat en ny säljare samt optimerat säljprocessen. Vi har dessutom bytt utvecklingsteam och sjösatt ett stort utvecklingsprojekt av MM:s quiztjänst. Dessa åtgärder har varit helt nödvändiga för att positionera bolaget som världsledande inom quiz och gamification, för vilket det krävs en toppmodern plattform, både tekniskt och designmässigt.

Vi fortsätter att teckna avtal med nya, stora varumärken där vi bland annat kan räkna in Blocket (ägs av Schibsted), Öresundskraft, Barncancerfonden och OKQ8. Dessutom har vi förlängt med flera licenskunder – bl.a. DN, ASSA ABLOY, HKScan och Södertörn Högskola – som ger oss fortsatt förtroende, ett kvitto på att vi gör ett bra jobb.

Finansiell information

Första kvartalet

Intäkterna uppgick till 795 (318) Tkr varav 472 Tkr avser det förvärvade bolaget Red Reserve. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1 168 (–633) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –1 439 (–899) Tkr. Resultatförsämringen är helt hänförlig till det förvärvade bolaget Red Reserve.  

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,9 (0,1) Mkr, varav 5,9 (-) Mkr avser förvärvet av Red Reserve. Disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 0,7 (0,6) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2018 till 86 (69) procent.

Utveckling

Nu tar vi i bolaget MillionMind ett rejält kliv på utvecklingssidan. Vi har skrivit ett avtal med en ny utvecklingspartner – svenska Miber AB – som har ett stort team med bred och varierad spetskompetens under sina vingar. Vi får genom avtalet en utvecklingspartner som ligger på en helt ny nivå kunskaps- och kapacitetsmässigt jämfört med våra tidigare förutsättningar. I och med detta kommer vi att kunna möta våra kunders, och presumtiva kunders, speciella och avancerade behov på ett mycket snabbare och heltäckande sätt. Den möjligheten ger oss en stor konkurrensfördel i dagens marknadsklimat, där snabba leveranser ofta krävs.

Teamet kommer inledningsvis att arbeta med nästa generation av vår quizplattform, Quiz Widget, som kommer att lanseras under hösten. Grunden i plattformen är densamma, men bygger på den allra senaste tekniken och har ett utseende som andas modernitet och framtid. Även den del av plattformen där våra licenskunder skapar sina quizer, Quiz Manager, får en rejäl ansiktslyftning och blir ännu mer användarvänlig och funktionsoptimerad.

Förvärvet av Red Reserve AB

I februari förvärvades e-sportbolaget Red Reserve AB, med tillträde den 1 mars. Förvärvet betalades med 3 miljoner nyemitterade aktier efter stämmobeslut den 23 februari 2018. Den gjorda förvärvsanalysen har fördelat det koncernmässiga övervärdet dels på varumärket Red Reserve om 5 Mkr, som skrivs av på 10 år, samt goodwill om 0,9 Mkr som skrivs av på 5 år. Värdet av varumärket har redan bekräftats genom de ingångna sponsoravtalen som bara under april månad givit en förväntad årsintäkt om 1,5 till 2,0 Mkr. Den villkorade tilläggsköpeskillingen om 1 Mkr, som tidigare har kommunicerades, kommer inte att utbetalas, då kriterierna för den ej har uppfyllts.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 127 (467) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –176

(–200) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –172 (–5 206) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6 000 (0) Tkr och avser i sin helhet förvärvet av Red Reserve AB.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 10 543 (2 254) Tkr och soliditeten uppgick till 97 (61) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2018 till 7 635 580.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Under april månad har Red Reserve ingått sponsoravtal med SCUF Gaming, Victrix Pro, ULT och KontrolFreek med en bedömd årlig intäkt om minst 1,5 till 2,0 mkr.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport april-juni 2018                         24 augusti 2018

Delårsrapport juli-september 2018               23 november 2018

Bokslutskommuniké 2018                               23 februari 2019

Stockholm 25 maj 2018

Olav Törnblom, VD