Kvartalsredogörelse januari-mars 2020

Första kvartalet Q1 2020 för Ngage group-koncernen

• FÖRVÄRV av Toto IT
• RIKTAD NYEMISSION tillförde 2,5 Mkr
• NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 510 (609) Tkr.
• RÖRELSERESULTATET (EBITDA) uppgick till –482 (–3 876) Tkr.
• RESULTATET EFTER SKATT uppgick till –1 381 (–6 113) Tkr.
• RESULTATET PER AKTIE uppgick till –0,02 (–0,50) kronor.
• LIKVIDA MEDEl uppgår per 31 mars 2020 till 189 (175) Tkr.
• KONCERNENS EGNA KAPITAL uppgick till 8 319 (–567) Tkr.
• SOLIDITETEN uppgick till 65 (neg) procent.
 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Avbryter noteringsprövning på Spotlight Stockmarket, sista dag för handel är den 29 maj.
• Styrelsen avser att genomföra notering på ny handelsplattform.
• Som effekt av Corona pandemin har huvuddelen av personalen i MillionMind korttidspermitteras.

Vd-kommentar

Det händer mycket i koncernen just nu. Både i moderbolaget som just nu arbetar intensivt både med att slutföra förvärvet av spelbolaget AMGO iGaming (som bland annat driver betting- och casinosajterna Jetbull och Fantasino) och verksamheten i dotterbolagen MillionMind och Toto IT. Utöver det fortsätter arbetet med processen att notera moderbolaget på en ny lista den 1 juni i år.

Förvärvet av Toto IT ger oss i koncernen tillgång till spetskompetens inom IT-utveckling och gamification som blir ett utmärkt komplement till vårt team som utvecklat MillionMinds quizplattform. Det ger oss möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt utveckla nya produkter och beställningar utöver det som ingår i standardutförandet. Toto IT har lång erfarenhet av spel- och gamification och har flera intressanta produkter som kan komma att berika MillionMinds gamificaiton-plattform.

MillionMind har under första kvartalet nära dubblerat omsättningen jämfört med förra året. Det ligger givetvis mycket hårt arbete bakom detta men några faktorer som varit extra viktiga är utrullningen av bolagets helt nya quizplattform med mobile first, mer gamification och ett helt nytt lättanvänt gränssnitt (UX). Responsen från våra kunder har varit mycket god och vi kan även se bättre resultat från de kampanjer som våra kunder gjort. En annan faktor är vår nya licensmodell som bygger på
månadsabonnemang som är lätt att hoppa på för att testa och sedan som steg två konvertera till längre licenser. Under perioden har MillionMind inlett samarbeten med bl.a. Lyko, Akademibokhandeln, Lotus Travel, NorgesEnergi, Hela Försäkring, Glooko, Alma Talent (Ny Teknik), SF Anytime och Team Sportia. Utöver det har flera av våra befintliga kunder valt att förlänga ett år till, bl.a. Filmstaden och Dagens Nyheter.

I slutet av perioden har vi, som så många andra världen över, drabbats av Corona-epidemin som bromsat in nyförsäljningen under halva delen av mars och april månad. Koncernen har vidtagit besparingsåtgärder så som att korttidspermittera huvuddelen av personalen och dragit ner på andra fasta och löpande kostnader.

Vad vi dock ser nu är att förfrågningar om digitala event och kampanjer återigen har ökat efter den första fasen av Corona-krisen. Vi har en bra tjänst som behövs för att öka engagemanget i kommunikation online, som just nu är viktigare än någonsin tidigare!

Toto IT har under det första kvartalet försatt att utveckla tjänster åt nya och befintliga kunder. Huvudfokus har legat på gaming-industrin där företaget har levererat tjänster till fyra casino- och sportsbookoperatörer och plattformsleverantörer. Vidare har arbetet med flera interna projekt och produkter fortsatt, framför allt med en lojalitetsspelplattform som har genomgått de sista utvecklingsstadierna, vilket möjliggör lansering till nya och befintliga kunder under andra kvartalet i år. Bolaget fortsätter även att supporta och hosta tjänster åt företag utanför spelbranschen.

Finansiell information

Första kvartalet

Intäkterna uppgick till 1510 (609) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –482 (–3 876) Tkr. Avskrivningarna uppgick till 893 (1 808) varav 523 Tkr avser goodwillavskrivningar för förvärvet av Toto IT. Resultatet efter skatt uppgick till –1 381 (–6 113) Tkr.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7,8 (0,5) Mkr, varav 7,4 Mkr avser förvärvet av TotoIT och 0,4 (0,5) Mkr avser investeringar i MillionMinds quiz plattform. Disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 0,2 (0,2) Mkr. Koncernens soliditet var 31 mars 2020 65 (negativ) procent.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 68 (68) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –129 (–31) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –130 (–7 385) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7 973(0) Tkr
och avser i sin helhet förvärvet av Toto IT. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 13 327(734) Tkr och soliditeten uppgick till 81 (11) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2020 till 91 104 820.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Händelser efter rapportperiodens utgång

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) beslöt att Bolaget skall genomgå en ny noteringsprövning efter förvärvet av Toto IT. Styrelsens bedömning att noteringsprövningen är mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som skett i Bolaget genom förvärvet av Toto IT. Spotlight har även meddelat att en ytterligare noteringsprövning kommer att behövas om Bolaget genomför förvärvet av AMGO iGaming. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad Bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en process hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte fullföljer den noteringsprövning som aviserats av Spotlight. Avnotering från Spotlight kommer att ske fredag 29 maj 2020. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform från och med måndag 1 juni 2020. Exakta tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med respektive marknadsplats och kommuniceras separat.

Kommande rapporteringstillfällen

Årsstämma 2020                                 28 maj 2020
Delårsrapport april-juni 2019               28 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 2019      20 november 2020
Bokslutskommuniké 2019                   19 februari 2021

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
 

Stockholm Stockholm 18 maj 2020
 

Olav Törnblom, vd