Kvartalsredogörelse januari-mars 2021

  • av

Första kvartalet Q1 2021 för QP Games-koncernen

  • Förvärv av Amgo bolagen
  • Nettoomsättningen ökade till 8 459 (675) Tkr.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –1 051 (–460) Tkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –3 898 (–854) Tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,02 (–0,01) kronor.
  • Likvida medel uppgår per 31 mars 2021 till 1 036 (53) Tkr.
  • Koncernens egna kapital uppgick till 57 510 (8 842) Tkr.
  • Soliditeten uppgick till 63 (69) procent.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Styrelsen avser att genomföra notering på ny handelsplattform.

VD kommentar

Verksamheten under första kvartalet 2021 har gått på högtryck både MillionMind och de förvärvade AMGO bolagen. Arbetet med att notera moderbolaget på en ny lista pågår intensivt tillsammans med bolagets finansiella och juridiska rådgivare.

MillionMind visar under kvartalet fortsatt god tillväxt en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma period i fjol. Under kvartalet har flera nyckelrekryteringar genomförts och bolaget har aldrig varit så väl rustat som nu, jag har stora förväntningar på en kraftig tillväxt under året.
Bland nya kunder kan nämnas Arvid Nordquist, Axfood, Beijer Bygg, Bonnier Bokklubbar, DHL, Focus, Göteborg Universitet, IG Europe, Smålandsposten, Telge Energi, Tåg i Bergslagen och Väla köpcentrum. Glädjande är också att våra gamla kunder valt att fortsätta med vår tjänst och även många gånger öka sitt engagemang.

AMGO iGaming
Under kvartalet har en fortsatt effektivisering av verksamheten genomförts. Ett betydande arbete har också gjorts för att stärka compliance och regelefterlevnad vilket är av yttersta vikt inom denna verksamhet. Nya dotterbolag med spellicens på Curacao har startats och nya spel kommer att lanseras under juni månad. Vi ser med stor tillförsikt på utvecklingen inom AMGO bolagen under resten av året.

Finansiell information
Första kvartalet
Intäkterna uppgick till 8 459 (675) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1 051 (–460) Tkr. Resultatet har belastats med kostnader för etablering av bolag på Curacao, Malta och Cypern samt nya spellicenser. Avskrivningarna uppgick till 2 775 (992) Tkr, ökningen avser i sin helhet avskrivningar av immateriella övervärden för förvärvet av Amgo bolagen. Resultatet efter skatt uppgick till –3 898 (–858) Tkr.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 69,8 (0,4) Mkr, varav 69,5 Mkr avser förvärvet av AMGO Igaming och 0,3 (0,4) Mkr avser investeringar i MillionMinds quiz plattform. Förvärvet av AMGO iGaming bolagen betalats med 102 270 119 nyemitterade aktier. Dessutom har säljaren erhållet 2 konvertibla skuldebrev om 21,2 respektive 13,7 Mkr som löper på 12 respektive 36 månader. Lånet löper utan ränta och kan bara konverteras till aktier. Disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 1 036 (53) Tkr. Koncernens soliditet var 31 mars 2021 60 (69) procent.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 68 (68) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –296
(–129) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –296 (–130) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 49 216 (0) Tkr och avser i sin helhet förvärvet av Amgo iGaming bolagen. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 23 731 (13 327) Tkr och soliditeten uppgick till 37 (81) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier efter förvärvet av AMGO-bolagen uppgår till 193 374 939.

Väsentliga händelser efterrapportperiodens utgång

Händelser efter rapportperiodens utgång
Tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med marknadsplatsen och kommuniceras separat.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport april-juni 2021
Delårsrapport juli-september 2021
Bokslutskommuniké 2021
26 augusti 2021
11 november 2021
12 februari 2022

Stockholm 24 juni 2021

Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Olav Törnblom VD
Mobil 070- 219 04 06

För balans- och resultaträkning se bifogad PDF.