Kvartalsredogörelse januari-mars 2022

  • av

Första kvartalet 2022

  • Fokusering på tillväxt hos egna varumärken
  • Nettoomsättningen ökade till 14 547 (8 459) Tkr.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –5 996 (–1 051) Tkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –9 380 (–3 898) Tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,03 (–0,02) kronor.
  • Likvida medel uppgår per 31 mars 2022 till 13 742 (1 036) Tkr.
  • Koncernens egna kapital uppgick till 26 030 (50 861) Tkr.
  • Soliditeten uppgick till 25 (60) procent.

VD kommentar

Verksamheten har under första kvartalet 2022 gått på högtryck, för både MillionMind och de förvärvade AMGO bolagen. Arbetet med att notera moderbolaget på en ny lista pågår intensivt tillsammans med bolagets finansiella och juridiska rådgivare.

MillionMind visar under kvartalet fortsatt god tillväxt. Satsning har gjorts för att erbjuda ett mer diversifierat tjänsteutbud. Förväntningen är att det ska kunna locka kunder ur ett bredare segment.

AMGO iGaming
Under kvartalet har en fortsatt effektivisering av verksamheten genomförts. Ett betydande arbete har också gjorts för att stärka compliance och regelefterlevnad vilket är av yttersta vikt inom denna verksamhet. Nya dotterbolag med spellicens på Curacao har startats och nya spel kommer att lanseras under andra kvartalet. Utöver det har man etablerat verksamhet i nya jurisdiktioner. Vi ser med stor tillförsikt på utvecklingen inom AMGO bolagen under resten av året.

Finansiell information
Första kvartalet
Intäkterna uppgick till 14 547 (8 459) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till –5 996 (–1 051) Tkr. Resultatet har belastats med licensavgifter i Tyskland vilket drabbat resultatet sedan tredje kvartalet 2021. Avskrivningarna uppgick till 3 279 (2 775) Tkr, ökningen avser nyinvesteringar i MillionMinds quiz plattform. Resultatet efter skatt uppgick till –9 380 (–3 898) Tkr.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,4 (69,8) Mkr, varav investeringarna i sin helhet under perioden avser investeringar i MillionMinds quiz plattform. Säljaren av AMGO bolagen, erhåller fortsatt två konvertibla skuldebrev om 21,2 respektive 13,7 Mkr som löper på 12 respektive 36 månader från förvärvsdatum. Lånet löper utan ränta och kan bara konverteras till aktier. Disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 13 742 (1 036) Tkr. Koncernens soliditet var den 31 mars 2022 25 (60) procent.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (68) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –1 096
(–296) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –1 117 (–296) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (49 216). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 27 623 (23 731) Tkr och soliditeten uppgick till 37 (37) procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår per den 31 mars 2021 till 270 379 939.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Bolaget har genomfört en nyemission och har tillförts 18,3Mkr, varav 8,8Mkr genom kvittning av fordran.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Bolaget har en pågående granskningsprocess hos en ny handelsplattform. Exakta tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med marknadsplatsen och kommuniceras separat.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport april-juni 2022
Delårsrapport juli-september 2022
Bokslutskommuniké 2022
19 augusti 2022
18 november 2022
16 februari 2023