Tredje kvartalet 2019  

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 378 tkr (1 297 tkr).

 RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 140 tkr (–2 847 tkr).

RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –1 717 (–3 243) Tkr.

RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,04 (–0,37) kronor.

Januari–September 2019 

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 256 (3 239) Tkr.

RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –6 298 (–5 604) Tkr.

RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 14 218 (–6 691) Tkr.

RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,63 (–0,91) kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • Bolagets styrelse beslutade den 11 november 2019, om en riktad emission om 4 700 000 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillför bolaget knappt 1,2 Mkr.
  • Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att bland annat byta namn  

VD-kommentar

Kvartalet har präglats av fortsatt investering i vår nya quizplattform för quiz och gamification. Tjänsten är nu så pass redo att vi nu har börjat flytta över våra stora kunder till nya systemet vilket känns väldigt tillfredställande. Vi får väldigt mycket beröm och bra feedback, vilket visar att vi har en produkt i världsklass – som flera av Sveriges största varumärken valt att använda i sin kommunikation för att öka engagemanget på webben och på sitt intranät.

På initiativ från nya styrelsen införde vi ett tillägg till vår affärsmodell för att förenkla beslutet att bli kund. Vi kallar det "Startpaketet" och i det får kunden tre månader med ett licenspaket inklusive onboarding och en workshop där vi hjälper dem att komma igång. Detta har gett effekt! Många som varit lite osäkra på hur man ska börja men är positiva att testa har nappat. På kort tid har vi fått in flera tunga varumärken inom svensk industri som nu ligger på månadslicens. Däribland Vattenfall, Sandvik och ASSA ABLOY. Vi vill även gärna lyfta fram Bonnierförlagen Lära som inlett ett samarbete där de kompletterar böcker med interaktiva quiz. Detta koncept använde de sig bland annat av vid en boklansering på Bokmässan i Göteborg – ett nytt spännande grepp som vi tror kan ge ringar på vattnet inom branschen.

Vi har också skapat en helt ny licensprodukt speciellt riktat till byråer där de kan använda vår tjänst till flera eller alla sina kunder. Detta till en fast månadskostnad som faktureras byrån istället för slutkunden. Det är en produkt som varit en efterfrågad av branschen och vi har redan fått vår första kund i byrån We Do Promotions – som är specialister på merchandise. En byrålicens ligger på mellan 15 000 kr – 20 000 kr/månad, vilket är dubbelt så mycket som våra övriga licenser.

Kortsiktigt tappar vi intäkter och kassaflöde på modellen med månadsprenumeration men vi är helt övertygade att det är helt rätt väg att gå. I takt med att månadsfaktureringen ökar så ökar vår förutsägbarhet i intäkterna och det ger oss större trygghet att planera långsiktigt och minskar behovet av snabba kortsiktiga kampanjer. Vi kan därmed flytta fokus och satsa mer på licenser som också är mest lönsamma för oss.

Under september startade vi en kampanj där vi riktade fokus på våra grannländer: Norge, Danmark och Finland. Detta ligger i linje med vår strategi att utöka vår marknadsföring utanför Sverige. Intresset har varit gott och vi kommer nu att fortsätta rikta insatser till dessa länder.

Under perioden har vi haft en vakant tjänst på en säljare, vilket medfört lägre försäljningsintäkter än förväntat. Tjänsten tillsattes under oktober.

Finansiell information

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 504 (291) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –8 803 (–800) Tkr, den ökade förlusten är helt hänförlig till avvecklingen av Red Reserve AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (6 000) Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 2 (24) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 6 135 (12 423) Tkr och soliditeten uppgick till 66 (79) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2019 till 43 251 887stycken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen för Red Reserve Entertainment AB har, med stöd av det emissionsbemyndigandet från årsstämman som avhölls den 28 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission av 4 700 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckningskursen är satt utifrån den senaste emissionskursen i juni 2019. Den volymvägda genomsnittskursen den senaste 10 handelsdagarna före beslutet, uppgår till 0,16 kr vilket innebar en premie om cirka 56 procent. Bolaget tillfördes en bruttolikvid om cirka 1,2 miljoner kronor.

Kallelse till extra bolagsstämma den 13 december 2019 för att byta bolagsnamn, då det nuvarande namnet inte speglar den nuvarande verksamheten samt ändra kapitalgränserna och sänka kvotvärdet.

Olav Törnblom, koncernchef

Nästkommande rapporteringstillfällen 

Bokslutskommuniké 2019, 20 februari 2020

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Stockholm 23 november 2019

Olav Törnblom, VD