Kvartalsredogörelse Q1 2015

Kvartalsredogörelse januari-mars 2015 för CEAB-koncernen (2014 inom parentes)

· NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 402 tkr (394 tkr).
· RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till –602 tkr (–715 tkr).
· RESULTAT EFTER SKATT uppgick till -778 tkr (-901 tkr).
· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,01 (-0,01) kronor.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – MARS 2015

Nettoomsättningen för perioden januari till mars ökade till 402 tkr (394) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -602 tkr (-715 tkr). Resultat efter skatt uppgick till -778 tkr (-901 tkr).

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 246 tkr (953 tkr). Eget kapital uppgick till 2 282 tkr (2 862 tkr) och soliditeten uppgick per den sista mars 2015 till 67 (70) procent.

ANTAL AKTIER

Antalet aktier uppgår per den 31 mars 2015 till 166 559 984 aktier.

VD kommentar

Efter en mycket tydlig målgruppsanalys har vi inför 2015 förändrat vårt försäljningsarbete och vår marknadsföring inom dotterbolaget MillionMind. Vi har inte fått önskad utväxling på tidigare försäljningsarbete och trots ökad nettoomsättning sista halvåret 2014 jämfört med samma period året innan är det inte tillräckligt. Därför fastställde vi en strategisk inriktning inför detta verksamhetsår där vi bland annat anställde en content manager som ansvarar för innehållet i vår interna- och externa kommunikation.

När jag tillträdde för knappt ett år sedan var jag fascinerad över den plattform vi hade byggt upp och kallade den en ”teknisk plattform i världsklass” och det gäller i absolut högsta grad fortfarande. Kommunikationsmetoden vi erbjuder via gamification-quiz har visat sig passat bra både inom innehållsmarkandsföring, intern kommunikation och utbildningar eller tester av olika slag.

Vår strategiska förändring av försäljnings- och marknadsarbetet ska bidra till att vi sprider kunskapen och fördelarna med denna kommunikationsmetod och dessutom se till att öka kännedomen och MillionMinds varumärke. Bara under årets första kvartal märker vi ett mycket positivt gensvar från marknaden och den målgrupp vi har valt att vända oss till. Vi kan påvisa starka varumärken som samarbetar med oss och vi vet att vi på olika sätt kan attrahera olika branscher i näringslivet samt flera affärsområden inom respektive företag vi besöker eller på annat sätt har kontakt med. Jag kommer att få anledning att återkomma och rapportera om hur detta arbete fortlöper och målsättningen är självklart att attrahera flera uppdragsgivare eller öka utbudet hos befintliga partners och därmed öka intäkterna.

Vi lanserade också Easy Quiz Player i början av 2015. Vi har med avsikt varit lite avvaktande kring marknadsföringen av produkten eftersom vi ville stämma av hur en global lansering bland annat påverkade belastningen. Vi märker trots det ett brett intresse för vårt plug-in-verktyg från flera olika delar av världen vilket bland annat medfört att vi har utökat vårt språkstöd till tio språk i dagsläget. Succesivt kommer vi att öka marknadsinsatserna kring Easy Quiz Player och vi räknar med att vara i full kraft under hösten 2015. Fördelen med Easy Quiz Player är att produkten finns fritt tillgänglig via WordPress i en enklare version och därmed får vi möjlighet att bearbeta en helt ny målgrupp som vi tidigare inte nått som exempelvis bloggare och små- och mellanstora företag. 

Under rubriken ”väsentliga händelser efter periodens utgång” redovisar vi också vår försäljning av vårt aktieinnehav i Edimia Education. Försäljningen låg helt i linje med planeringen av vår totala verksamhet och kapitaltillskottet på 2 700 tkr kommer att förstärka arbetet kring att utveckla vår kärnverksamhet.

Tomas Järnstål – Verkställande direktör

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget sålde under april 2015 sitt totala aktieinnehav på 1 000 aktier i det digitala läromedelsföretaget Edimia Education AB. Det totala försäljningspriset uppgick till 2,7 MSEK vilket innebär en reavinst på knappt 2,6 MSEK som kommer att bokföras under 2:a kvartalet 2015.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport april-juni 2015                                                               26 augusti 2015

Kvartalsredogörelse juli-september 2015                                            22 oktober 2015

Bokslutskommuniké 2015                                                                   18 februari 2016

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm 7 maj 2015

Tomas Järnstål, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Tomas Järnstål VD

Mobil 073- 689 99 15

tomas@comentab.se