Kvartalsredogörelse Q1 Januari-Mars 2016

Kvartalsredogörelse januari – mars 2016 för CEAB-koncernen

(2015 inom parentes).

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 329 tkr (402 tkr).
  • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till – 297 tkr (– 602 tkr).
  • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 510 tkr (– 778 tkr).
  • RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,31 (-0,47) kronor.
  •  LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2016 till 97 tkr (246 tkr)
  •  EGET KAPITAL uppgick till 1 979 tkr (2 282 tkr)
  •  SOLIDITETEN uppgick till 68 (67) procent

VD kommentar

Under första kvartalet 2016 har vi startat upp olika projekt i det utvecklingsarbete vi gör med vår tekniska plattform som jag berättade om i tidigare rapport. Redan idag har vi en plattform som håller mycket hög kvalitet med olika frågetyper och variationsmöjligheter samt komplett statistik. Möjligheterna som dock finns i takt med att vi får in fler stora uppdragsgivare gör att vi ser en stor affärsnytta med att anpassa och utveckla fler användningsområden i plattformen för att tillgodose olika syften och behov. Utvecklingsarbetet planeras att slutföras någon gång i höst och jag kommer med glädje att få återkomma till detta.

Framgången jag tidigare berättat om när det gäller nya uppdragsgivare vi har knutit samarbete med genererar stora möjligheter inom olika affärsområden. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta olika kommunikationslösningar till våra befintliga uppdragsgivare vilket sätter krav på hela organisationen. Vi kommer att behöva fortsatt hög kompetens inom innehållsmarknadsföring och teknisk utveckling. Vi kombinerar detta arbete med att fortsätta den lyckosamma ny-kundsbearbetning genom riktad marknadsföring. Detta är en förutsättning för att uppnå vår målsättning att öka intäkterna kraftigt och nå ett positivt resultat.

Vidare har vi startat upp extern marknadsföring för Easy Quiz Player, vår plug-in tjänst i WordPress. Detta räknar vi med kommer att ha genomslagskraft under andra halvåret 2016. Målsättningen är tusentals globala användare som kontinuerligt nyttjar tjänsten i kommunikationssyfte.

Avslutningsvis vill jag säga att vi har inom hela organisationen en väldigt positiv känsla och ett mycket positivt arbetsklimat. Vi får kontinuerligt höra mycket positiv feedback från nöjda uppdragsgivare vars olika kampanjer och kommunikationslösningar är framgångsrika och skapar mervärde vilket naturligtvis är oerhört kul att ta del av. Det stärker oss i det vi gör och ger oss som sagt stora möjligheter att utveckla befintliga samarbeten.  

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2016 till 1 665 600.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Årsstämma 2016                                      10 juni 2016

Delårsrapport april-juni 2016                  26 augusti 2016

Delårsrapport juli-september 2016        24 oktober 2016

Bokslutskommuniké 2016                        23 februari 2017

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm 27 maj 2016

Tomas Järnstål, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Tomas Järnstål VD

Mobil 073- 689 99 15

tomas@comentab.se