Kvartalsredogörelse Q3 2015

Januari – september 2015  

· Nettoomsättningen uppgick till 785 (1 224) Tkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 069 (-1 890) Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -22 (-2 421) Tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-1,62) kr.

Tredje kvartalet 2015

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 242 (500) Tkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -595 (-271) Tkr

VD-kommentar:

Under perioden juli-september har framförallt augusti och september varit den mest mötesintensiva period under koncernens historia där vi har hållit väldigt många demonstrationer och presentationer. Det arbetet kommer att generera ökade intäkter på sikt. Vårt förändringsarbete som beslöts under första kvartalet i år kommer att ta tid vilket vi visste om och som vi också har redovisat tidigare. Vi vänder oss till nya utvalda målgrupper med en förändrad målgruppsbearbetning och det nya sätt som vi marknadsför oss och kommunicerar våra tjänster och produkter har visat sig vara väldigt lyckat. I november kommer vi till samtliga aktieägare beskriva mer detaljerat vårt förändringsarbete, något som jag personligen vet har varit väldigt efterfrågat, men vi har valt att avvakta på hur marknaden reagerar så att resultaten som vi redovisar blir mer konkreta.

Vårt arbete är långsiktigt vilket vi har redovisat tidigare. Vi arbetar med att skapa långsiktiga relationer eftersom de uppföljningar vi gör på längre samarbeten blir oerhört fruktsamma och vårt mål är att alltfler företag och organisationer inser de olika möjligheter vi erbjuder inom olika affärsområden. Vårt tjänste- och produktutbud finns inom intern kommunikation såsom utbildning av medarbetare, introduktion av nyanställda, information om interna policydokument, e-learning och kommunikation om exempelvis företags hållbarhetslösningar och CSR. Vidare har vi attraktiva produkter för renodlade marknadsföringskampanjer där underhållningsvärdet är stort och exponeringstiden ofta är väldigt lång.

Vi har under perioden haft diskussioner och presentationer för bland andra ICA, Com Hem, Sandvik Coromant, Swedbank, Ahlsell, IKEA, Fortum, H & M, Avfall Sverige, Bolagsverket, Björn Borg, VW, Svenska Bostäder, Svenska Spel, Aftonbladet, DN och Vasakronan för att nämna de mest kända varumärkena. Vi genomför kontinuerligt uppföljningsarbete och vi fortsätter vår lyckosamma marknadsföring för att skapa nya kontakttillfällen. Detta arbete kommer att fortsätta under Q4.

Vi är stolta över det arbete vi har gjort under året och vi ser som sagt fram emot att få berätta mer ingående om vårt förändringsarbete inom kort.

Tomas Järnstål

Väsentliga händelser under perioden

I enlighet med beslutet på årsstämman har ett aktierelaterat incitamentsprogram har införts. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare i koncernen. Detta bidrar till ett incitament för koncernens utveckling samt ett säkerställande att dessa personer delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt.

Community Entertainments VD – Tomas Järnstål samt dotterbolagets MillionMinds VD – Olav Törnblom har tilldelats 50 000 teckningsoptioner vardera vilket utgör 50 % av det totala antalet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 6,00 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall äga rum under perioden fr.o.m. den 30 september 2016 t.o.m. den 31 december 2018. Löptiden är således drygt tre (3) år från utgivningstillfället.

Vidare har styrelseordförande Klas Åström och VD Tomas Järnstål ökat sitt aktieinnehav under september.

Händelser efter periodens utgång

Bolaget representerade på seminariet ”Gamification-dagen” i Bonnier Conference Center där MillionMind bland annat genomförde live-demonstrationer för nyfikna deltagare. 250 deltagare var på plats under dagen.

Vidare så var bolaget samarbetspartner och utställare på seminariet ”Tendensdagen” som anordnades av Marknadsföreningen i Stockholm på Oscarsteatern. Drygt 400 deltagare var närvarande från olika marknadsorganisationer i huvudsak från Stockholmsområdet. Där utsågs bland annat årets marknadschef.

Diskussioner och presentationer har förts med bland andra If, IHM Business School, Tele 2, L’Oreal, Vattenfall, HSB, Viasat, 3 och Fritidsresor.

Nettoomsättning och resultat januari – september 2015

Nettoomsättningen för uppgick till 785 (1 224) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 069 (-1 890) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till -22 (-2 421) Tkr.

Investeringar och Finansiell ställning Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 523 (1 496) Tkr. Eget kapital uppgick till 3 039 (3 820) Tkr och soliditeten uppgick per den sista september 2015 till 83 (78) procent.

Antal aktier

Antalet aktier uppgår till 1 665 600 aktier.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 0 (0) Tkr och resultatet efter skatt uppgick till 1 076 (-1 157) Tkr.

Medarbetare

Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 4 (4) stycken.

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké                                                   18 februari 2016

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Stockholm den 22 oktober 2015

Tomas Järnstål

VD

För ytterligare information kontakta:

Tomas Järnstål, Verkställande Direktör

Mobil. 073- 689 99 15

E-mail: tomas@comentab.se