Kvartalsredogörelse Q3 Januari – september 2017

Januari – september 2017 (2016 inom parentes)  

 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 053 (944) Tkr.
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –2 263 (–1 610) Tkr.
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –3 039 (–2 259) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –1,41 (–1,27) kronor.

Tredje kvartalet 2017 (2016 inom parentes)

 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 204 tkr (318 tkr).
 • RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –655 tkr (–679 tkr).
 • RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –926 (–903) Tkr.
 • RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,41 (–0,45) kronor. 

  VD kommentar

  Vi har en nyligen genomförd fulltecknad emission vilket innebar att 2 259 040 aktier tecknades till en kurs på 2 SEK. Kapitalet är tänkt att utveckla vår kommunikationsplattform Quiz Widget till nästa nivå –  dels med ett förbättrat användargränssnitt och personlighetstester och dels genom att se till att vi har en toppmodern design och utformning. Vidare vill vi samtidigt utveckla Academy Online, som är vårt verktyg för tester och certifiering online, och inte bara se till att det går hand i hand med utvecklingen av Quiz Widget utan också lägga mer resurser på försäljning och marknadsföring av produkten. Vi vill sjösätta ny inriktning i vår verksamhet och erbjuda quiz utanför vår kommunikationsplattform och har valt att lansera Pubquiz och erbjuda en prenumerationstjänst till restaurangägare där vi anser att vår produkt skapar merförsäljning för vår målgrupp. Vi vill också lansera Easy Quiz Player 2.0 – en utveckling som ska ske stegvis, men vi anser att det finns en enorm utvecklingspotential i vår WordPress-plugin tjänst och vi har sett över hela affärsmodellen för att göra den så attraktiv och anpassningsbar till dagens krav på kommunikationstjänster som möjligt.

  Vi hade i vår planering redan velat komma igång med flera av dessa utvecklingsprojekt, men eftersom vi blev tvungna att genomföra en extra bolagsstämma för att ändra i vår bolagsordning och ta ett formellt beslut om emissionen har genomförandet av planeringen fördröjts, vilket ligger till grund för att intäkterna är lägre i Q3 än vad som var budgeterat. Vi är övertygade om att dessa förbättringar kommer att ge oss ett bättre och mer flexibelt produktsortiment samt även fler produkter i vårt utbud, vilket kommer att gagna försäljningen. Vi har ju glädjen att ha samarbeten med ett 40-tal av Sveriges absolut största varumärken under det senaste året, och det ger oss en mycket bra bild om vad marknaden kräver för förbättringar på vårt produktsortiment, och att vi kan nå helt andra intäktsnivåer. Vissa utvecklingsprojekt kommer att ta längre tid och vissa kommer att gå snabbare, men redan i Q4 kommer vi förhoppningsvis att se en tendens till att våra planerade projekt börjar ge resultat.

  Som jag tidigare har nämnt var det första halvåret en missräkning intäkts- och resultatmässigt. Vi hade räknat med betydligt högre intäkter än vad utfallet blev, men den nödvändiga flytt som vi gjorde av vår tekniska plattform till Rackspace blev betydligt mer omfattande och komplicerad än planerat. Vi är dock oerhört glada att vi genomförde den då det ger oss helt andra förutsättningar att genomföra de nu planerade utvecklingsprojekten. Flera av våra befintliga kunder har fått en försmak på vilka förändringar som görs och jag vågar påstå att det är odelat positivt – vilket naturligtvis är en central del i vårt fortsatta arbete. Vi vet ju som sagt vad marknaden önskar, vilket också kommer generera i ökade intäkter. 

  Som jag nämnde i vår bokslutskommuniké strävar vi både efter att få en ännu större kundportfölj och att utveckla våra samarbeten med befintliga kunder. Det kräver ju att våra kunder är nöjda och förlänger sina avtal samt tecknar nya uppdrag, och detta är något som vi ser i allt större utsträckning. Därför är det väldigt tacksamt att ha en nära dialog så att vi kan få optimal förbättring med stor noggrannhet – som vi samtidigt vet är efterfrågat.

  Jag har sagt det flera gånger förut men det är värt att upprepa. Vi har en kommunikationsmetod och en plattform som är högintressant för större företag. Vi får kontinuerligt bekräftelse på att vi har en hög kundnöjdhet bland dessa. Självklart blir det  intressant för andra målgrupper och företag att ta del av sättet vi arbetar på inom kommunikation när så många stora och starka varumärken redan samarbetar med oss och är nöjda.

  Detta ger oss förstås också stort självförtroende, även om vi gärna – som jag tidigare har nämnt – velat ligga betydligt längre fram intäktsmässigt. Men det är ett klart bevis på att vi tar rätt steg och har en uppskattad metod och plattform som kompletterar företagens totala kommunikation på ett optimalt sätt.

  I och med flera av våra produktutvecklingar kommer vi vända oss till andra målgrupper och utöka vår kundportfölj. Vi vill skapa nya försäljnings- och kommunikationsmetoder som kan generera ett högre och jämnare intäktsflöde varje månad. Detta kommer en stor del av kapitalet från emissionen att investeras i – läs gärna mer i vårt memorandum som togs fram i samband med emissionen. Vi kommer att få anledning att återkomma om utvecklingstakten i samtliga projekt framöver.

  Jag vill här och nu också tacka för det starka förtroende som ni aktieägare visade genom att vår emission blev fulltecknad.

  Tomas Järnstål – VD

  Händelser efter periodens utgång

  Den under september månad genomförda nyemissionen om 2 259 040 aktier med teckningskurs på

  2 SEK registrerades hos bolagsverket den 15 november 2017, varvid likvid erhölls.

  Moderbolag

  Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 500 (0) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –5 740 (–2 002) Tkr., inklusive nedskrivning av aktierna i dotterbolaget MillionMind med 5 MSEK under andra kvartalet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 250 (137) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2017 till 5 734 (8 910) Tkr och soliditeten uppgick till 79 (92) procent.

  Antalet aktier

  Antalet aktier uppgår den 30 september 2017 till 2 259 040 stycken samt 2 259 040 BTA.

  Nästkommande rapporteringstillfällen

  Bokslutskommuniké 2017                                    23 februari 2018

  Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

  Stockholm 24 november 2017

  Tomas Järnstål, VD