Marknadsmeddelande 270/18 – Information om företrädesemission i Red Reserve Entertainment AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (REDR) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 14 november. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 15 november 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till teckningskursen 2,00 SEK. (3:5 à 2,00 SEK)

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 20 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 20 november 2018 till och med den 5 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: REDR TR
ISIN-kod: SE0011923382
Orderbok-ID: 4QQ4
CFI: RSSXXR
FISN: REDRESERVE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 20 november 2018
Sista handelsdag: 3 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 
 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REDR BTA
ISIN-kod: SE0011923390
Orderbok-ID: 4QQ3
CFI: ESNUFR
FISN: REDRESERVE/SH
Handelsperiod: 20 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 november 2018.

Stockholm den 12 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com