Ngage Group AB (publ) (”Bolaget”) har sedan den 12 februari 2020, när Spotlight Stock Market (”Spotlight”) aviserade att Bolaget skall genomgå en ny noterings-prövning, haft en dialog med Spotlight avseende noteringsprövningen. Det är styrelsens bedömning att noteringsprövningen är mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som skett i Bolaget genom förvärvet av Toto IT. Spotlight har även meddelat att en ytterligare noteringsprövning kommer att behövas om Bolaget genomför förvärvet av AMGO iGaming. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad Bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprövning som aviserats av Spotlight.

Avnotering från Spotlight förväntas ske fredag 29 maj 2020. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform från och med måndag 1 juni 2020.

Exakta tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med respektive marknadsplats och kommuniceras separat.