I enlighet med beslut om företrädesemission taget vid styrelsemöte den 22 maj 2016 i Community Entertainment Svenska AB (publ), med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2015, har styrelsen upprättat ett emissionsmemorandum.

Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.comentab.se samt på Aktietorget.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 15 2016 för varje fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 7 juni 2016.

Teckningskurs är 6 kr per unit.

Teckningstid mellan 10 juni – 23 juni 2016.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 2 juni 2016.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 3 juni 2016.

Handel i uniträtter mellan 10 juni och 21 juni 2016.

Handel i BTU (betald tecknad unit) från den 10 juni 2016 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 998 720 kronor genom emission av högst 333 120 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr.

www.comentab.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Järnstål, VD

+46 736 89 99 15