QP Games AB genomför riktad kvittningsemission

  • av

Styrelsen i QP Games AB (publ) ("QP Games" eller "Bolaget") har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 8 juni 2021 beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission till en av Bolagets fordringsägare om 17 500 000 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med 3 500 000 SEK. Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie.

Den riktade kvittningsemissionen genomförs till Stake Seven Limited B.V.
Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i QP Games ökar med 17 500 000, från 344 454 483 till 361 954 483, och aktiekapitalet ökar med 350 000,00 kronor, från 6 889 089,66 kronor till 7 239 089,66 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om ca 4,8 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i QP Games.