QP Games AB har genomfört en riktad nyemission om ca 14,3 miljoner kronor

  • av

Styrelsen för QP Games AB (publ) (”QP Games” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma 8 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 71 199 544 aktier, vilket motsvarar ca 20,8 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 0,20 kronor (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktades till Bolagets befintliga aktieägare, vissa aktieägare i Norventures AB och vissa investerare som styrelsen identifierat. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 14,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts av styrelsen och bedöms motsvara marknadspriset på Bolagets aktier.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till bolagets nya långsiktiga strategi där fokus ligger på investeringar. Likviden avses även användas för att öka bolagets kapacitet genom fler parallella projekt samt en ökad kommersiell ansats. Återstående del av emissionslikviden avses användas för fortsatt tillväxt och expansion, samt för att stärka bolagets rörelsekapital.

Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt skapar de bästa förutsättningarna för att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. 

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i QP Games ökar med 71 199 544, från 270 379 939 till 341 579 483, och aktiekapitalet ökar med 1 423 990,88 kronor, från 5 407 598,78 kronor till 6 831 589,66 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om ca 20,8 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i QP Games efter Nyemissionen.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Mangold Fondkommission som emissionsinstitut och Bird & Bird Advokat som legal rådgivare.